مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30 شرکت داروسازي تهران شيمي - نماد: شتهران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/07/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/07/30 درمحل  تهران،ميدان آزادي،بزرگراه فتح(جاده قديم کرج)خيابان صنايع فلزي،خيابان 17 شهريور،خيابان نورد،شرکت داروسازي تهران شيمي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
خانواده آقاي پرنيان پور771030.02 %
ساير اشخاص حقيقي2463840.06 %
خانواده آقاي سعيدي نژاد33220727474.57 %
جمع33253076174.64 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سعيد سعيدي نژاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  دکتر محمد پرنيان پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود رضا سعيدي نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  دکتر علي مهر آميزي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
محسن پرنيان پور0038181959اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفديپلم
سعيد سعيدي نژاد0042839122اصلینایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس انفورماتيک
عبدالمجيد سعيدي نژاد0042539331اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس مديريت بازرگاني
علي مهرآميزي0039429768اصلیعضو هیئت مدیرهموظفP HD داروسازي
محمودرضا سعيدي نژاد0452437288اصلیعضو هیئت مدیرهموظفليسانس مديريت بازرگاني

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۲۰۳,۱۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۴۸۳,۶۶۱
تعدیلات سنواتی
۱۵,۹۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۴۹۹,۵۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸۹,۱۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲۹۷,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۱۱۳,۴۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۳۱۶,۶۲۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۹,۷۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۲۸۶,۹۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۴۵,۰۲۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۰۴۱,۹۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۷۰۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۵۰
سرمایه
۴۴۵,۵۰۰
فراز مشاور ديلمي پور  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,000,000 13,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,670 6,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد : ساير موارديکه در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده باشد.