مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت پالايش نفت تبريز - نماد: شبريز

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1399/04/25  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/06/16 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايرانملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران10101335408حيدر شمسيغلامرضا باقري ديزج3732325148عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
گروه گسترش نفت و گاز پارسيانگروه گسترش نفت و گاز پارسيان10103389006حسين شهرياري مرغچوئيهعادل نژادسليم1465623876رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
سرمايه گذاري استان زنجانسرمايه گذاري استان زنجان10460098695صادق وقفي محبيصادق وقفي محبي0052434664نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
سرمايه گذاري هامون سپاهانسرمايه گذاري هامون سپاهان10102886958سياوش درفشيسلوي ياسائي1289222886عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
خدمات مديريت هامون سپاهانخدمات مديريت هامون سپاهان10320763050غلامرضا باقري ديزجمجيد بالانشين کردان1699304408عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس