مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:سلام عليکم به دليل ايراد مطرح شده از سوي ماينده محترم بورس به عدم درج مهر و امضا ذيل نامه پيوست، نامه مذکور پس از مهر و امضا مجدد بارگذاري شد
شرکت پتروشيمي داراب - نماد: داراب(شاراب)
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
بازگشت به نامه واصله از شرکت فرابورس ایران مبنی بر لزوم رعایت ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (پیوست 1) به استحضار می رساند با سلام و احترام؛ در خصوص حق تقدم هاي استفاده نشده موضوع افزايش سرمايه شرکت از ١,٥٠٠ ميليارد ريال به 3408ميليارد ريال در سال ٩٦ نظر به آنکه حراج حق تقدم استفده نشده نيازمند تامين منابع مالي توسط متعهد اصلي مي باشد و تا سال جاري برنامه موفقيت آميزي جهت تامين منابع اجرا نشده بود لذا حراج حق تقدم هاي مذکر انجام نشده است لکن مذاکراتي در سال ١٤٠٠ در اين خصوص انجام گرديده است که منابع مورد نياز يکي ديگر از شرکت هاي گروه را تامين نمود، اين امر براي ساير شرکت هاي گروه از جمله شرکت پتروشيمي فسا در سال ١٤٠٠ انجام خواهد شد
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.