مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت ايرانيت - نماد: سايرا
موضوع: توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 637596در تاریخ 1399/04/01 به استحضار می رساند توضيحات بشرح نامه پيوست شماره 60-99 مورخ 1399/04/09