مشخصات
امضا کنندگان: [ Seyed Hossein Masumi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت فولاد هرمزگان جنوب - نماد: هرمز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/04/21 درمحل  بندرعباس - ميدان انقلاب - هتل هرمز- سالن برگزاري کنفرانس هتل   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران2461814841.64 %
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامي عام)1442281851696.15 %
جمع1466900000097.79 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد مرداني بلداجي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا منصوري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد ياسر طيب نيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد حسين معصومي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامي عام)7841اصلیامير حسين نادري1289433070رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت سرمايه گزاري توکا فولاد(سهامي عام)6124اصلیمحمد جعفر پارسي4132402800عضو هیئت مدیرهموظفمهندسي
شرکت فني مهندسي فولاد مبارکه مهرجي (سهامي خاص)37859اصلیفرزاد ارزاني بيرگاني1971810231نایب رئیس هیئت مدیرهموظفمهندسي
شرکت فولاد متيل(سهامي خاص)85760اصلیمختار بخشيان6339666541عضو هیئت مدیرهغیر موظفمهندسي
شرکت معدني و صنعتي فولاد سنگ فولاد مبارکه اصفهان (سهامي خاص)27اصلیمهدي تولائيان1286692113عضو هیئت مدیرهغیر موظفمهندسي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱,۲۲۰,۰۷۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱,۲۸۲,۳۶۹)
تعدیلات سنواتی
(۲۴۰,۶۴۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲,۷۴۳,۰۹۴)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲,۷۴۳,۰۹۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۰
بهراد مشار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، گسترش صمت


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامي عام)حقوقیسهامی عام7841اصلی
شرکت سرمايه گزاري توکا فولاد(سهامي عام)حقوقیسهامی عام6124اصلی
شرکت فني مهندسي فولاد مبارکه مهرجي (سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص37859اصلی
شرکت فولاد متيل(سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص85760اصلی
شرکت معدني و صنعتي فولاد سنگ فولاد مبارکه اصفهان (سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص27اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,500,000 10,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.