مشخصات
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده شرکت بانک حکمت ايرانيان - نماد: حکمت

موضوع:  نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده  
در اجرای ماده 17 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 4,000,000,000,000 ریال به مبلغ 6,000,000,000,000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می گردد. شایان ذکر است صورت ریز هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده (که به تائید حسابرس و بازرس قانونی شرکت رسیده ) و اطلاعیه مربوط به نحوه پرداخت مبالغ مذکور به حساب دارندگان حق تقدم های استفاده نشده به پیوست ارائه شده است.
شرح مبلغ (ریال)
مبلغ فروش حق تقدم های استفاده نشده 506,213,555
هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده 0
خالص وجوه ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده 506,213,555
تعداد حق تقدم های استفاده نشده 506,213,555
مبلغ متعلق به هر حق تقدم 1
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد