مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت مهندسي نصير ماشين - نماد: خنصير

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1399/06/01  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/06/18 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
توليدي موتور گيربکس واکسل سايپاتوليدي موتور گيربکس واکسل سايپا10101336071سهيل کريميفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
علي پوررکني صالحانعلي پوررکني صالحان0051483769فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفديپلم
احمد حاجي سيدجوادياحمد حاجي سيدجوادي0039600335فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفديپلم
فولادريزي قائم سپهر سپاهانفولادريزي قائم سپهر سپاهان10260199044فاقد نمایندهاميرحسين اکبريان0066207355عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
سرمايه تجارت ساتراسسرمايه تجارت ساتراس14009155370فاقد نمایندهاصغر ربيعي0051390426عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس