icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
سرمايه گذاري خوارزمي
سرمایه ثبت شده:
12,500,000
نماد:
وخارزم( خوارزمي )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
569927
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1400/03/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 681533 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح:سرمايه شرکت در افشاي قبلي مبلغ 12.500 ميليون ريال درج گرديده بود که عدد صحيح آن 12.500.000ميليون ريال مي باشد .که به تناسب آن سود(زيان) خالص هر سهم از آن متاثر گرديده بود .
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۴۸,۰۲۱ ۵۰,۵۲۹ (۵) پرداختنی‌های تجاری ۰ ۰ --
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه‌مدت ۹,۰۱۳,۰۲۱ ۵,۳۹۸,۶۰۰ ۶۷ پرداختنی‌های غیرتجاری ۷۶۰,۶۶۱ ۲,۲۱۴,۱۷۰ (۶۶)
دریافتنی‌‌های تجاری ۲,۲۵۳,۳۳۷ ۱,۲۵۲,۷۳۶ ۸۰ مالیات پرداختنی ۰ ۰ --
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۸۶۲,۶۹۷ ۴۱۷,۱۷۸ ۱۰۷ سود سهام پرداختنی ۲۶۷,۱۹۸ ۳۳۴,۷۲۳ (۲۰)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۱۰,۷۰۴ ۵,۴۹۵ ۹۵ تسهیلات مالی ۲,۵۴۵,۹۱۱ ۲,۶۲۴,۶۱۹ (۳)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- ذخایر ۰ ۰ --
جمع دارایی‌های جاری ۱۲,۱۸۷,۷۸۰ ۷,۱۲۴,۵۳۸ ۷۱ پیش‌دریافت‌های جاری ۰ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۸,۷۱۷,۳۸۱ ۲,۰۳۱,۲۱۳ ۳۲۹ جمع بدهی‌های جاری ۳,۵۷۳,۷۷۰ ۵,۱۷۳,۵۱۲ (۳۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۱۴,۱۳۴,۰۶۶ ۱۶,۳۹۶,۱۵۷ (۱۴) بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری در املاک ۱,۸۴۲,۴۵۳ ۱,۸۴۲,۴۵۳ ۰ پرداختنی‌های بلندمدت ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۲۵۲ ۴۹۰ (۴۹) پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های ثابت مشهود ۴۵۳,۵۳۷ ۴۵۷,۴۰۵ (۱) تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۰ --
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ -- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۲۶,۲۳۱ ۲۴,۹۸۰ ۵
جمع دارایی‌های غیرجاری ۲۵,۱۴۷,۶۸۹ ۲۰,۷۲۷,۷۱۸ ۲۱ جمع بدهی‌های غیرجاری ۲۶,۲۳۱ ۲۴,۹۸۰ ۵
جمع بدهی‌ها ۳,۶۰۰,۰۰۱ ۵,۱۹۸,۴۹۲ (۳۱)
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۰
سایر اندوخته‌ها ۱۶,۸۳۶,۲۶۶ ۶,۶۲۸,۶۴۹ ۱۵۴
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۳,۱۴۹,۲۰۲ ۲,۲۷۵,۱۱۵ ۳۸
جمع حقوق صاحبان سهام ۳۳,۷۳۵,۴۶۸ ۲۲,۶۵۳,۷۶۴ ۴۹
جمع دارایی‌ها ۳۷,۳۳۵,۴۶۹ ۲۷,۸۵۲,۲۵۶ ۳۴ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۳۷,۳۳۵,۴۶۹ ۲۷,۸۵۲,۲۵۶ ۳۴