icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
سيمان سفيد ني ريز
سرمایه ثبت شده:
50,000
نماد:
سنير
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
269429
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۳۳,۱۵۴ ۱۶,۸۶۲ ۹۷ پرداختنی‌های تجاری ۲۰,۱۵۰ ۲۰,۷۹۰ (۳)
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه مدت ۳۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۰۰ پرداختنی‌های غیرتجاری ۴۱,۳۰۷ ۴۱,۴۷۰ ۰
دریافتنی‌‌های تجاری ۲۲,۵۰۴ ۲۶,۵۳۲ (۱۵) مالیات پرداختنی ۶,۴۸۱ ۳,۴۳۶ ۸۹
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۵,۷۵۹ ۱,۴۷۵ ۲۹۰ سود سهام پرداختنی ۸۷,۳۳۵ ۸۷,۸۳۵ (۱)
موجودی مواد و کالا ۱۳۷,۴۲۵ ۱۴۳,۶۸۶ (۴) تسهیلات مالی ۵۲,۹۷۱ ۳۰,۹۵۸ ۷۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۱,۴۶۷ ۲,۹۴۵ (۵۰) ذخایر ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های جاری ۱۱,۵۳۴ ۱۲,۵۵۶ (۸)
جمع دارایی‌های جاری ۲۳۰,۳۰۹ ۲۰۶,۵۰۰ ۱۲ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری جمع بدهی‌های جاری ۲۱۹,۷۷۸ ۱۹۷,۰۴۵ ۱۲
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۶۵۵ ۷۲۶ (۱۰) بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۱۲۲ ۱۲۲ ۰ پرداختنی‌های بلندمدت ۰ ۰ --
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۱۲,۹۳۷ ۱۲,۹۳۷ ۰ تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۰ --
دارایی‌های ثابت مشهود ۹۶,۱۱۵ ۹۶,۴۸۲ ۰ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۲۷,۶۱۰ ۲۳,۸۵۳ ۱۶
سایر دارایی‌ها ۱۰ ۱۰ ۰ جمع بدهی‌های غیرجاری ۲۷,۶۱۰ ۲۳,۸۵۳ ۱۶
جمع دارایی‌های غیرجاری ۱۰۹,۸۳۹ ۱۱۰,۲۷۷ ۰ جمع بدهی‌ها ۲۴۷,۳۸۸ ۲۲۰,۸۹۸ ۱۲
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۰
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۳۷,۷۶۰ ۴۰,۸۷۹ (۸)
جمع حقوق صاحبان سهام ۹۲,۷۶۰ ۹۵,۸۷۹ (۳)
جمع دارایی‌ها ۳۴۰,۱۴۸ ۳۱۶,۷۷۷ ۷ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۳۴۰,۱۴۸ ۳۱۶,۷۷۷ ۷