مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

اعلامیه پذیره نویسی عمومی شرکت پخش هجرت - نماد: هجرت
موضوع: اعلامیه پذیره نویسی عمومی

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1397/12/05 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 150,000 میلیون ریال به‌مبلغ 450,000 میلیون ریال  ، تعداد 300,000,000 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 0 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1398/02/01 لغایت تاریخ 1398/02/01  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
0105636002006ملي ايرانبزرگمهر