icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود
سرمایه ثبت شده:
84,000
نماد:
کشرق
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
101051
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود

1. ترازنامه هاي تلفيقي گروه و شرکت صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود (سهامي عام ) در تاريخ 31 شهريور ماه 1397 و صورت هاي سود و زيان، و جريان وجوه نقد گروه و شرکت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 الي 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. مانده حسابهاي دريافتني تجاري و غيرتجاري و موجودي مواد و کالا (موضوع يادداشت هاي توضيحي 5 و 6)، به ترتيب شامل مبالغ 18 و 8ر4 ميليارد ريال مطالبات راکد و سنواتي (شرکت اصلي جمعا به مبلغ 5ر11 ميليارد ريال) و همچنين مبلغ 1ر9 ميليارد ريال اختلاف حساب شرکت اصلي با شرکت ذغال سنگ البرز شرقي مي باشدکه پيگيري وصول مطالبات و حل اختلاف مذکور به نتيجه قطعي نرسيده و از بابت مطالبات و موجودي هاي سنواتي، ذخيره مطالبات مشکوک الوصول و کاهش ارزش در حسابها منظور نگرديده است. هرچند تعديل صورت هاي مالي از بابت مانده هاي فوق ضروري مي باشد، ليکن تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين موسسه، ميسر نمي باشد.
4. با عنايت به يادداشت هاي توضيحي 8و 14، طبق برگ هاي تشخيص و قطعي صادره جهت ماليات عملکرد سنوات مالي 1386 الي 1395 شرکت هاي گروه و اصلي (به استثناي سالهاي مالي1391و 1394 ) جمعا مبلغ 8ر35 ميليارد ريال ( مبلغ 4ر32 ميليارد ريال مربوط به شرکت اصلي) ماليات مطالبه گرديده که از اين بابت مبلغ 7ر2 ميليارد ريال پرداخت و يا ذخيره در نظر گرفته شده و شرکت هاي گروه نسبت به برگ هاي تشخيص و قطعي صادره، اعتراض نموده اند ليکن نسبت به مازاد مطالبه شده ذخيره ماليات درحسابها منظور نشده و پيش پرداختهاي مالياتي (عمدتا شرکت فرعي)تعيين تکليف نگرديده است. هرچند اعمال تعديلاتي از بابت موارد فوق ضروري است،ليکن باتوجه به اعتراض شرکت تعيين بدهي ماليات عملکرد سنوات مالي مذکور در شرايط حاضر امکان پذير نبوده و منوط به اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد.
5. با عنايت به يادداشت هاي توضيحي 11، 22و 23، تخصيص هزينه هاي تحقق يافته در سنوات مالي قبل به مخارج پيشروي، هزينه جذب نشده و فعاليت بهره برداري (استخراج) و تفکيک هزينه هاي جذب نشده دوره مالي مورد رسيدگي به نحو مناسب انجام نگرديده است. اگرچه اعمال تعديلات ازبابت موارد فوق بر صورتهاي مالي مورد رسيدگي ضروري است، ليکن به دليل عدم دسترسي به مستندات و مدارک لازم، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.
6. سرفصل تسهيلات مالي (يادداشت توضيحي 16) شامل مبلغ 30 ميليارد ريال تسهيلات مشارکت مدني اخذ شده از بانک صنعت و معدن در سنوات مالي قبل ، جهت اجراي طرح توسعه کنسانتره ذغالسنگ مي باشد که مخارج تامين مالي و جرائم تاخير بازپرداخت تسهيلات مذکور در سنوات مالي اخير در حسابها منظور نگرديده است. اعمال تعديلات از اين بابت ضروري است، ليکن به دليل عدم تعيين تکليف بازپرداخت آن و عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک کافي، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين موسسه ميسر نمي باشد.
7. باعنايت به يادداشت توضيحي 1-31، دفاتر شرکت اصلي تا پايان سال مالي 1389 توسط سازمان تأمين اجتماعي حسابرسي بيمه‌اي شده و ازاين بابت براساس رأي هيأت حل اختلاف تجديدنظر مبلغ 5ر16 ميليارد ريال مورد مطالبه آن سازمان قرار گرفته است. ليکن ذخيره لازم ازاين بابت در حساب ها منظور نگرديده است، اعمال تعديلات از اين بابت در صورت هاي مالي ضروري است ليکن تعيين بدهي قطعي شرکت موکول به اظهارنظر نهايي مقامات سازمان مذکور، مي باشد.

8. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 7، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

9. با عنايت به يادداشت توضيحي 8 ، مانده پيش پرداخت بيمه شامل مبلغ 3ر6 ميليارد ريال مربوط به ديه فوت سه نفر از کارکنان خارج از تعهد پوشش بيمه نامه مسئوليت و مبلغ 2 ميليارد ريال بابت مجموع خسارات پرداختي مازاد بر سقف تعهدات مندرج در بيمه نامه مسئوليت حادثه ريزش معدن يورت غربي مي باشد که طي توافقنامه شماره 96-148847 مورخ 20 تيرماه 1396 منعقده با شرکت بيمه آسيا(بيمه گر)و شرکت مورد گزارش(بيمه گذار) مقرر گرديد مبلغ فوق به صورت علي الحساب از طرف بيمه گذار پرداخت گردد و متعاقبا شرکت بيمه گر بر مبناي شرايط حاکم بر بيمه نامه و متناسب با درصد تقصير تعيين شده و تصميم قطعي مراجع قضايي، مبادرت به جبران خسارت نمايد. ليکن تا تاريخ اين گزارش، رأي مرجع قضايي مربوطه صادر نشده است.
10. مانده دارائيهاي در جريان تکميل (يادداشت توضيحي 5-11-1) شامل مبلغ 5ر88 ميليارد ريال بابت پروژه کارخانه ذغال‌شويي مي باشد که ادامه تکميل فرآيند کارخانه مزبور متوقف شده و مذاکرات انجام شده جهت دريافت وام به منظور تکميل پروژه مذکور به نتيجه قطعي منجر نگرديده است.
11. دارايي هاي ثابت (به استثناي وسائط نقليه) و موجودي هاي مواد و کالاي شرکت هاي گروه در قبال خطرات احتمالي فاقد پوشش بيمه اي مي باشند.(موضوع يادداشت هاي توضيحي 11-1-1و3-6) نتيجه گيري اين موسسه ، دراثر مفاد بند هاي 9 الي 11 بالا ، مشروط نشده است.

12. مسئوليت « ساير اطلاعات » با هيأت مديره شرکت است « ساير اطلاعات » شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ابراز نمي شود . در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرايند بررسي اجمالي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد بايد اين موضوع را گزارش کند. اين موسسه به اين نتيجه رسيده که " ساير اطلاعات " حاوي تحريف با اهميت به شرح بندهاي 5 الي 7 اين گزارش مي باشد.

13. مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص ماده 10 مبني بر ثبت صورت جلسات مجمع عمومي در مرجع ثبت شرکتها و همچنين مفاددستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران در خصوص ماده 5 مبني بر پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت مقرر، رعايت نگرديده است.

20آبان1397
موسسه حسابرسي هوشيار مميز
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه هوشيار مميز Mohsen Rezaei [Sign]8003401397/09/06 14:58:48
شريک موسسه هوشيار مميز Rasol Angabini [Sign]8000961397/09/06 15:01:09
مدير موسسه هوشيار مميز Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign]8008241397/09/06 15:04:21