مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت سرمايه گذاري ملت - نماد: وملت
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر لزوم افشاي آثار ناشي از شيوع ويروس کرونا به استحضار می رساند شيوع ويروس کرونا و محدوديتهاي بهداشتي موجود آن ، هيچگونه تاثير با اهميتي بر فعاليت اين شرکت در ماههاي گذشته نداشته و در ماههاي آينده نيز نخواهد داشت.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.