مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت تامين سرمايه اميد - نماد: اميد(تامين سرمايه اميد)

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/12/19  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/04/25 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
گروه مديريت سرمايه گذاري اميدگروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090محمدرضا دهقاني احمدآبادمحمدرضا دهقاني احمدآباد4449952847عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
معدني و صنعتي گل گهرمعدني و صنعتي گل گهر10860515050حبيب رضا حدادي سياهکليحبيب رضا حدادي سياهکلي2649813210نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
معدني و صنعتي چادر ملومعدني و صنعتي چادر ملو10101887744سيدمحمدمهدي بهشتي نژادسيدمحمدمهدي بهشتي نژاد1285156382عضو هیئت مدیرهموظفدکتري
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شدهصندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده10103037570مريم زماني فريزهنديمريم زماني فريزهندي0051605031رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک هاسرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها10102699549ابوالقاسم شمسي جامخانهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
حبيب رضا حدادي سياهکلي