icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا
سرمایه ثبت شده:
320,857
نماد:
خکمک
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
343010
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا

1. 1- صورتهاي مالي شرکت کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3 - مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين موسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا(سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. 5- همانگونه که در يادداشت توضيحي 12 و 3-27 منعکس است، وضعيت شرکت از لحاظ قوانين و مقررات مالياتي (شامل عملکرد و ارزش افزوده) در سالهاي 1395 و 1396 و نيز قوانين مربوط به سازمان تأمين اجتماعي از سال 1393 تاکنون مورد بررسي مقامات ذيربط قرار نگرفته است. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. 6- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1395 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 29 خرداد ماه 1396 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

7. 7- مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيات مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ گونه اطميناني اظهار نمي شود.در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در«ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

8. 8- پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 12/04/1396 در خصوص پرداخت به موقع ديون دولتي در ارتباط با ماليات حقوق کارکنان، ارائه برنامه ريزي جهت خروج از زياندهي تا پايان شهريور ماه 1396 به سهامدار اصلي و رعايت کامل قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به نتيجه قطعي منجر نشده است.
9. 9- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده و با کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه، ضمن تأکيد بر رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام، معاملات مزبور در روال معمول معاملات فيمابين شرکتهاي گروه انجام گرفته است.
10. 10- گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره جلب نشده است.
11. 11- عليرغم اقدامات صورت پذيرفته از جمله توافق در خصوص تعديل مبالغ قراردادهاي فروش و نيز وصول و تسويه مطالبات معوق که منجر به بهبود سرمايه در گردش گرديده، همچنان زيان انباشته در پايان سال مالي مورد گزارش مبلغ 4/124 ميليارد ريال (معادل 39 درصد مبلغ سرمايه) مي باشد که در اين خصوص توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به اتخاذ تصميمات مقتضي جهت بازده مطلوب اقتصادي و جبران زيانهاي سنواتي جلب مي نمايد.
12. 12 – اين مؤسسه در بررسي رعايت مقررات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل هاي انضباطي صادره توسط سازمان مزبور به استثناي افشاي صورتجلسه مجمع عمومي پس از ابلاغ ثبت توسط مرجع ثبت شرکتها ظرف مدت يک هفته و ارائه دلايل زياندهي و برنامه آتي براي رفع موانع و سودآور شدن ظرف مدت 2 ماه پس از برگزاري مجمع عمومي و ارايه اطلاعات عمليات ماهانه در موعد مقرر و افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيات مديره، به مورد قابل ذکرديگري برخورد ننموده است.
13. 13- در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه و دستور العمل هاي اجرائي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين خصوص، به مواردي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نشده است.

20خرداد1397
موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Nima Jenab [Sign]9018241397/03/30 18:54:42
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Seyed Abbas Esmaeilzadeh Pakdaman [Sign]8000521397/03/30 18:57:43
مدير موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Abbas Vafadar [Sign]8008741397/03/30 19:00:48