مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت گروه صنايع کاغذ پارس - نماد: چکاپا

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-97A-119 مورخ 1397/12/09  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/15  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 2,355,596 میلیون ریال به‌مبلغ 9,358,065 میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ 7002469 میلیون ریال و ) در تاریخ 1399/03/07 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد