icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
سبدگردان سينا
سرمایه ثبت شده:
30,000
نماد:
سبد سينا
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
46430686
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۲,۳۱۹ ۴,۸۴۰ (۵۲) پرداختنی‌های تجاری ۷,۴۹۱ ۲۴۶ ۲,۹۴۵
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه‌مدت ۶۹,۸۴۱ ۲۸,۰۱۰ ۱۴۹ پرداختنی‌های غیرتجاری ۰ ۰ --
دریافتنی‌‌های تجاری ۱,۸۴۳ ۲۳ ۷,۹۱۳ مالیات پرداختنی ۰ ۰ --
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۰ ۰ -- سود سهام پرداختنی ۲۹۰ ۰ --
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۳۳۵ ۰ -- تسهیلات مالی ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- ذخایر ۰ ۰ --
جمع دارایی‌های جاری ۷۴,۳۳۸ ۳۲,۸۷۳ ۱۲۶ پیش‌دریافت‌های جاری ۰ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۰ ۰ -- جمع بدهی‌های جاری ۷,۷۸۱ ۲۴۶ ۳,۰۶۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۳۹,۴۵۳ ۰ -- بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پرداختنی‌های بلندمدت ۷۰,۶۴۷ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۱۸۶ ۱۵۵ ۲۰ پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های ثابت مشهود ۸,۲۴۱ ۲۷ ۳۰,۴۲۲ تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۰ --
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ -- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱۸۹ ۰ --
جمع دارایی‌های غیرجاری ۴۷,۸۸۰ ۱۸۲ ۲۶,۲۰۸ جمع بدهی‌های غیرجاری ۷۰,۸۳۶ ۰ --
جمع بدهی‌ها ۷۸,۶۱۷ ۲۴۶ ۳۱,۸۵۸
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۶۹۵ ۱۴۰ ۳۹۶
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۱۲,۹۰۶ ۲,۶۶۹ ۳۸۴
جمع حقوق صاحبان سهام ۴۳,۶۰۱ ۳۲,۸۰۹ ۳۳
جمع دارایی‌ها ۱۲۲,۲۱۸ ۳۳,۰۵۵ ۲۷۰ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۱۲۲,۲۱۸ ۳۳,۰۵۵ ۲۷۰