مشخصات
امضا کنندگان: [ Jafar Firoozan Ghezeljeh [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت صنايع خاک چيني ايران - نماد: کخاک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/02/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1396/03/07 درمحل  خيابان ولي عصر - بالاتر از خيابان جام جم - نرسيده به چهارراه پارک وي - مجموعه فرهنگي و ورزشي وتفريحي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين 10232690.58 %
سايرسهامداران 15246400.87 %
شرکت سرمايه گذاري هامون شمال23274111.33 %
شرکت معدني املاح ايران 99593295.69 %
شرکت سرمايه گذاري صدرتامين 13575767577.58 %
جمع15059232486.05 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سعيد عبودي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  شکراله فائز  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا درخشنده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سليمان نوروزي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري صدرتامين149634اصلیحسين کريمائي0046735488عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين 147960اصلیامير انباردار0381962229رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
شرکت معدني املاح ايران52267اصلیيداله مرسلي1582938121عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
فرآورده هاي نسوزايران16503اصلیمرتضي فرشيدپژوه0042545757عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
شرکت سرمايه گذاري هامون شمال256038اصلیسليمان نوروزي1718784996نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۹۵,۳۹۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۸۰,۷۲۸
تعدیلات سنواتی
(۱,۱۶۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۷۹,۵۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۶۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۷,۰۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۱۲,۴۵۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۱۲,۴۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۴۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۷,۴۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۶۸۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۴۰۰
سرمایه
۱۷۵,۰۰۰
داريا روش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رازدار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري صدرتامينحقوقیسهامی عام149634اصلی
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين حقوقیسهامی عام147960اصلی
شرکت معدني املاح ايرانحقوقیسهامی عام52267اصلی
فرآورده هاي نسوزايرانحقوقیسهامی عام16503اصلی
شرکت سرمايه گذاري هامون شمالحقوقیسهامی عام256038اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 8,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,400 1,400 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که به تصويب هيات مديره شرکت رسيده است با رعايت مفاد قانون تجارت واساسنامه شرکت مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.