icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
ايران ارقام
سرمایه ثبت شده:
500,000
نماد:
مرقام
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
722006
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/06/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام ايران ارقام

1. صورت‌هاي مالي شرکت ايران ارقام (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور 1398 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. همانطوريکه در يادداشت توضيحي 1-2-5 صورت‌هاي مالي منعکس گرديده، بر اساس رويه حسابداري مورد استفاده در شرکت، مخارج تحقق يافته مربوط به قراردادهاي ارائه خدمات پشتيباني که تا تاريخ ترازنامه خدمات مربوطه به مشتريان ارائه شده ليکن به دليل عدم صدور صورتحساب‌، درآمدهاي آن در دفاتر شناسايي نشده، به‌عنوان کار در جريان تکميل شناسايي گرديده است. در رعايت استانداردهاي حسابداري که طي يادداشت توضيحي 11-2 صورت‌هاي مالي نيز به‌عنوان اهم رويه‌ها افشاء گرديده، درآمد حاصل از ارائه خدمات مي‌بايست در زمان ارائه خدمات شناسايي گردد. در صورت اعمال تعديلات مورد لزوم، بدون لحاظ کردن درآمد احتمالي بابت خدمات ارائه شده به يکي از مشتريان، زيان انباشته پايان سال و کار در جريان تکميل هر کدام به ترتيب به مبالغ 19 ميليارد ريال و 92 ميليارد ريال کاهش و دريافتني‌هاي تجاري به مبلغ 111 ميليارد ريال افزايش مي‌يافت.
5. بر اساس رويه حسابداري مورد استفاده در شرکت که در يادداشت توضيحي 10-2 صورت‌هاي مالي افشاء شده، هزينه گارانتي محصولات فروش رفته در زمان تحقق آنها در دفاتر شناسايي مي‌گردد. در رعايت استانداردهاي حسابداري، تعهدات شرکت در ارتباط با ذخيره گارانتي محصولات مي‌بايست در تاريخ ترازنامه محاسبه و شناسايي گردد، لکن به دليل نبود اطلاعات کافي، تعيين آثار مالي ناشي از تعديلات مورد نياز از اين بابت نسبت به صورت‌هاي مالي پيوست، در حال حاضر براي اين مؤسسه امکان‌پذير نگرديده است.
6. پاسخ تأييديه‌هاي مستقل درخواستي اين مؤسسه در خصوص دريافتني‌ها و کالاي اماني شرکت نزد ديگران به ترتيب به مبالغ 561 ميليارد ريال و 16 ميليارد ريال تاکنون دريافت نگرديده است. همچنين، تأييديه‌هاي مستقل دريافتي اين مؤسسه در خصوص دريافتني‌ها و بدهي به شرکت جي‌آرجي چين به ترتيب با مانده‌هاي 327 ميليارد ريال و 435 ميليارد ريال، نشان‌دهنده مغايرت‌هايي به مبالغ 87 ميليارد ريال و 46 ميليارد ريال است. به‌علاوه، اين مؤسسه قادر نبوده تا از طريق اعمال ساير روش‌هاي رسيدگي نيز نسبت به آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت دريافت پاسخ تأييديه‌هاي درخواستي و رفع مغايرت‌هاي مذکور نسبت به صورت‌هاي مالي پيوست ضرورت مي‌يافت، اظهارنظر نمايد.

7. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5، و همچنين، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 6، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت ايران ارقام (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1398 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

8. موارد زير بدون مشروط نمودن اظهارنظر اين مؤسسه، به اطلاع مي‌رسد: 8-1. بر اساس برگ‌هاي تشخيص صادره در ارتباط با ماليات و عوارض ارزش‌افزوده سال‌هاي 1393 و 1396، جمعا مبلغ 61 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ ابرازي و پرداخت شده از شرکت مطالبه شده است. به نظر مديريت، با توجه به دفاعيات صورت گرفته که به تفصيل در يادداشت توضيحي 3-28 صورت‌هاي مالي ذکر شده، شرکت از اين بابت متحمل بدهي بااهميتي نخواهد شد و از اينرو، ذخيره‌اي نيز در دفاتر منظور نگرديده است. با ‌توجه به رويه مورد عمل مقامات مالياتي در خصوص نحوه تعيين اعتبار مالياتي و موارد مشمول ماليات بر ارزش‌افزوده، وجود هرگونه بدهي در اين خصوص منوط به نهايي شدن نتيجه اعتراضات شرکت مي‌باشد. 8-2. همانطوريکه در يادداشت توضيحي 2-12 صورت‌هاي مالي ذکر گرديده، طي سال مالي مورد گزارش با استناد به رأي هيئت داوري بورس اوراق بهادار و اجرائيه صادره توسط دادگستري کل استان تهران، مبلغ 85 ميليارد ريال بابت سود سهام متعلقه به شرکت سرمايه‌گذاري سايه‌گستر سرمايه ("سهامدار شرکت") براي سالهاي 1394 و 1395 به همراه خسارت تأخير تأديه از شرکت مطالبه شده که از اين بابت مبلغ 68 ميليارد ريال ذخيره خسارت تأخير تأديه در دفاتر شرکت منظور گرديده است. شرکت در حال مذاکره جهت تعيين تکليف نحوه تسويه بدهي مذکور و همچنين مطالبات آن شرکت بابت سود سهام سال 1393 به مبلغ 18 ميليارد ريال مي‌باشد. به‌علاوه، هر چند نحوه تسويه سود سهام مجتمع اقتصادي کميته امداد امام خميني مورد توافق طرفين قرار گرفته، ليکن تاکنون توافقي جهت تسويه مطالبات ساير سهامداران شرکت، عمدتا مربوط به شرکت سرمايه‌گذاري فرهنگيان صورت نگرفته است. 8-3. همانطوريکه در يادداشت توضيحي 13-2 صورت‌هاي مالي ذکر شده، مانده‌هاي پولي ارزي شرکت در تاريخ ترازنامه که عمدتا مربوط به بدهي ارزي به شرکت جي‌آرجي چين مي‌باشد با استفاده از نرخ ارز در دسترس طبق اطلاعات سامانه نيما به ريال تسعير شده است. 8-4. همانطوريکه در يادداشت توضيحي 3-9 صورت‌هاي مالي منعکس گرديده، شرکت در حال انجام مراحل اداري جهت اخذ سند مالکيت زمين کارخانه پرند و سند اداري ساختمان مطهري تهران مي‌باشد که تاکنون به نتيجه نهايي نرسيده است. 8-5. نظر استفاده‌کنندگان از صورت‌هاي مالي را به وضعيت پوشش بيمه‌اي دارايي‌هاي ثابت مشهود و موجودي‌هاي قطعات و کالا، به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 1-9 و 1-5 صورت‌هاي مالي، جلب مي‌نمايد.

9. صورت‌هاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 31 شهريور 1397 توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته است. حسابرس مزبور در گزارش مورخ 18 آبان 1397 خود نسبت به صورت‌هاي مالي شرکت، اظهارنظر مشروط ارائه نموده است.

10. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در‌صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5، و آثار احتمالي موارد مندرج در بند 6، و همچنين، نبود مبناي معقول در ارتباط با مفروضات پشتوانه بکار رفته در تهيه صورت سود و زيان پيش‌بيني شده براي سال مالي منتهي به 31 شهريور 1399 مندرج در گزارش تفسيري مديريت، نکته قابل گزارش ديگري وجود ندارد.

11. موارد عدم رعايت الزامات مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير به اطلاع مي‌رسد: 11-1. الزامات مقرر در ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با تصميم‌گيري مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام در خصوص انحلال يا بقاي شرکت با توجه به رسيدن زيان انباشته در تاريخ ترازنامه به بيش از نصف سرمايه ثبت شده. 11-2. الزامات مقرر در مواد 124، 125 و 128 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با ثبت صورتجلسه هيئت‌مديره شرکت به تاريخ 12 آذر 1398 مربوط به انتخاب مديرعامل، در مرجع ثبت شرکتها. 11-3. الزامات مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و 32 اساسنامه شرکت در مورد سهام وثيقه شرکت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران. 11-4. مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام در خصوص پرداخت حق حضور در جلسات هيئت‌مديره به شرط برگزاري حداقل دو جلسه در ماه براي ماه‌هاي آذر، دي و اسفند 1397 و فروردين تا تير 1398 و همچنين، الزامات مفاد ماده 122 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 34 اساسنامه شرکت در خصوص تشکيل جلسات هيئت‌مديره در فاصله زماني حداقل يک ماهه براي مرداد 1398. 11-5. خريد دستگاه‌هاي سرور خودپرداز، خودپردازهاي غيرنقدي و کامپيوترهاي شخصي و همچنين، فروش خودپردازهاي بانکي و يکي از املاک طبق تشريفات مندرج در آيين‌نامه معاملات شرکت. 11-6. الزامات مقرر در ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با رعايت حقوق صاحبان سهام بطور يکسان در خصوص پرداخت سود سهام به برخي سهامداران. 11-7. تکليف تعيين شده توسط مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 18 آذر 1397 در خصوص پرداخت سودهاي معوق سهامداران.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني‌ بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا ، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شـرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. گزارش هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد بالا، نظر اين مؤسسه به مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
14. بر اساس صورتجلسه هيئت‌مديره شرکت به تاريخ 18 آذر 1398، صورت‌هاي مالي توسط سه عضو از پنج عضو مورد تأييد قرار گرفته است. شايان ذکر اينکه، متعاقبا بر اساس صورتجلسه هيئت‌مديره مورخ 23 آذر 1398، مديرعامل شرکت تغيير يافته که اقدامات مقتضي در ارتباط با ثبت صورتجلسه مذکور در اداره ثبت شرکت‌ها در جريان است.
15. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") در موارد زير توسط شرکت رعايت نشده است: 15-1. افشاي اطلاعات مربوط به تعديلات سنواتي به شرح يادداشت توضيحي 1-25 صورت‌هاي مالي، آسيب به بخشي از خودپردازهاي شرکت در سطح کشور در حوادث اخير، واگذاري بخشي از دارايي‌هاي ثابت مشهود و معاملات با اشخاص وابسته. 15-2. تأخير در افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 18 آذر 1397، تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره مورخ 25 آذر 1397 و دعواي حقوقي مطروحه توسط شرکت سرمايه‌گذاري سايه‌گستر سرمايه. 15-3. حضور حداقل يک عضو غيرموظف داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط در هيئت‌مديره شرکت. 15-4. تشکيل کميته انتصابات، تدوين و بکارگيري منشور هيئت‌مديره، ايجاد ساز و کار مربوط به جمع‌آوري گزارش‌هاي مربوط به نقض قوانين و مقررات و همچنين، تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيئت‌مديره براي دوره‌هاي شش‌ماهه در اولين جلسه هيئت‌مديره. 15-5. افشاي کليه گزارش‌ها طبق قوانين و مقررات از جمله صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سالانه، گزارش تفسيري مديريت، گزارش فعاليت هيئت‌مديره و همچنين، اطلاعات بااهميت اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل، کميته‌هاي تخصصي هيئت‌مديره و اعضاي آن و ساير رويه‌هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسيري مديريت.
16. در اجراي ابلاغيه چک‌‌ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان، چک‌‌‌‌ليست مزبور مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. براساس چک‌‌ليست مزبور، انجام وظايف محوله توسط واحد حسابرسي داخلي، تهيه و انتشار گزارش سالانه کنترل‌هاي داخلي و همچنين، تقويت کنترل‌هاي داخلي در ارتباط با خودپردازهاي اجاره‌اي متعلق به شرکت از قبيل پلاک کوبي و مشخص کردن محل دقيق استقرار آنها ضروري است.
17. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي برخي از مواردي که در چک‌ليست مذکور به آنها اشاره شده، از جمله آموزش کارکنان، تدوين دستورالعمل‌ها و رويه‌هاي قابل اتکا، طبقه‌بندي مشتريان بر اساس ميزان ريسک آنها و طراحي و استقرار سامانه‌هاي نظارتي، اين مؤسسه به مورد بااهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

25آذر1398
موسسه حسابرسي تدوين و همکاران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه تدوين و همکاران Mostafa Noruzi [Sign]8816591398/10/08 16:35:13
شريک موسسه تدوين و همکاران Mohammad Kazem Rohollahi [Sign] 1398/10/08 16:38:37
مدير موسسه تدوين و همکاران Ahmad Sabet Mozaffari [Sign]8001861398/10/08 16:40:34