icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
نفت نيک قشم
سرمایه ثبت شده:
308,712
نماد:
شاراک1
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام نفت نيک قشم

1. گزارش نسبت به صورت ‌هاي مالي مقدمه 1 -صـورت ‌هـاي مـالـي شـرکـت صنـايـع پتروشيمـي بيـن المـلل قشـم ( سهـامي خـاص ) - در مرحلـه قبـل از بهـره‌بـرداري شـامـل تـرازنـامـه به تـاريـخ 29 اسفنـد مـاه 1396و صـورت‌ هـاي سـود و زيـان و جـريـان وجـوه نقـد براي سـال مـالـي منتهـي به تـاريـخ مزبـور و يادداشت ‌هاي توضيحـي 1 تا 22 توسـط اين سـازمـان ، حسابرسـي شده اسـت .

2. مسئوليت هيأت‌‌مديره در قبال صورت‌ هاي مالي 2 -مسئـوليـت تهيـه صـورت‌ هـاي مـالـي يـاد شـده طبـق استـانـدارد‌هـاي حسـابـداري ، با هيأت ‌‌مديـره شرکـت اسـت . اين مسئـوليـت شامل طراحـي ، اعمـال و حفـظ کنترل ‌هـاي داخلـي مـربـوط بـه تهيـه صـورت ‌هـاي مـالـي است بـه گـونـه اي کـه ايـن صـورت هـا ، عـاري از تـحـريـف بـا اهميـت نـاشـي از تقلـب يـا اشتبـاه بـاشـد .

3. مسئوليت حسابرس و بازرس قانوني 3 -مسئـوليـت ايـن سـازمـان ، اظـهـارنظـر نسبـت بـه صـورت ‌هـاي مـالـي يـاد شـده بـراسـاس حسـابـرسـي انـجـام شـده طبـق استـانـدارد‌هاي حسـابـرسـي است . استـانـدارد‌هـاي مـزبـورايجـاب مـي‌کنـد ايـن سـازمـان الـزامـات آئيـن رفتـار حرفـه اي را رعـايـت و حسـابـرسـي را بـه گـونـه اي بـرنـامـه ‌ريـزي و اجـرا کنـد کـه از نبـود تحـريـف بـا اهميـت در صـورت ‌هـاي مـالـي ، اطمينـان معـقـول کسـب شـود . حسـابرسـي شـامـل اجـراي روش‌هـايـي براي کسـب شـواهـد حسـابـرسـي دربـاره مبـالـغ و ديگـر اطـلاعـات افشـا شـده درصـورت ‌هـاي مـالـي اسـت . انتخـاب روش‌هـاي حسابرسـي ، به قضـاوت حسـابـرس ، از جملـه ارزيابـي خطـر‌هـاي تحـريـف با اهميـت ناشـي از تقلـب يا اشتبـاه در صـورت‌هـاي مـالـي ، بستگـي دارد . براي ارزيـابـي اين خطـرها ، کنترل‌هاي داخلـي مـربـوط بـه تهيـه و ارائـه صـورت ‌هـاي مـالـي به منظـور طراحـي روش‌هـاي حسـابـرسـي منـاسـب شـرايـط مـوجـود ، و نـه بـه قصـد اظـهـارنظـر نسبـت بـه اثـربخشـي کنتـرل‌هـاي داخـلـي واحـد تـجـاري ، بـررسـي مــي‌شـود . حسـابـرسـي همچـنيـن شـامـل ارزيـابـي منـاسـب بـودن رويـه ‌‌هـاي حسـابـداري استفـاده شـده و معـقـول بودن برآورد ‌هـاي حسـابـداري انجـام شـده تـوسـط هيـأت ‌مـديـره و نيـز ارزيـابـي کليـت ارائـه صـورت ‌هـاي مـالـي اسـت . اين سـازمـان اعتقـاد دارد که شواهـد حسـابرسـي کسـب شـده، بـراي اظهـارنظـر نسبـت به صـورت ‌هـاي مـالـي ، کافـي و منـاسـب اسـت . همچنيـن ايـن سـازمـان مسئـوليـت دارد بـه عنـوان بـازرس قانوني ، مـوارد عـدم رعـايـت الـزامـات قـانـونـي مقـرر در اصلاحيـه قـانـون تجـارت و مفـاد اسـاسنامه شرکت و نيز سـايـر مـوارد لازم را بـه مجـمـع عمـومـي عـادي صـاحبـان سهـام گـزارش کنـد .

4. اظهارنظر 4-به نظـر اين سـازمـان ، صـورت هـاي مـالـي ياد شـده در بالا، وضعيـت مـالـي شـرکـت صنـايـع پتـروشيمـي بين المـلل قشـم (سهامي خاص) - در مـرحلـه قبـل از بهـره بـرداري در تاريـخ 29 اسفنـد ماه 1396 و عملکـرد مـالـي و جريان هـاي نقـدي آن را براي سـال مـالـي منتهـي بـه تـاريـخ مـزبـور، از تمـام جنبه هاي با اهميـت ، طبـق استـاندارد هاي حسابـداري ، بنحـو مطلـوب نشـان مـي‌دهـد .

5. تأکيد بر مطلب خاص 5 - موافقتنـامـه اصـولـي اوليـه اجـراي طـرح تبديـل گاز طبيعي بـه پـلـي پـروپيلـن (GTPP ) در تـاريـخ 25/1/1395 بـراي مـدت 6 ماه صـادر و اعتبـار آن در دو مـرحلـه تـا خـرداد 1397 تمـديـد گـرديـد . طبـق مـفـاد مـوافقتنـامـه اصـولـي تمـديـد شـده ، در صـورت انتـخـاب پيمـانـکار اجـراي پـروژه بـه روشEPCF و نـهـايـي نمـودن دانـش فنـي کليـه واحـد هـاي فـراينـدي و ارائـه گـزارش مـاهـانـه پيـشـرفـت طـرح ، تمـديـد هـاي بعـدي مـوافقتـنـامـه اصـولـي صـورت خـواهـد گرفـت ( يـادداشـت تـوضيـحـي 3-1 ). اظـهـار نـظـر ايـن سـازمـان در اثـر مـفـاد ايـن بنـد مشـروط نشـده اسـت .

6. گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني 6- مفاد ماده 101 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 26 اساسنامه مبني بـر انتخاب رئيس هيأت مديره به عنوان رئيس مجمع در جلسات مجامع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 16/2/1396 و فوق العاده مورخ 21/4/1396رعايت نشده اسـت .
7. 7-معـاملات مندرج در يـادداشـت تـوضيحـي 21،‌ بـه عنـوان کليـه معـامـلات مشمـول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مـورد گـزارش انجام شده و تـوسط هيأت ‌مديره شرکت بـه اطـلاع ايـن سازمان رسيده ،‌ مـورد بررسي قـرارگرفته است . در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيآ ت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در را ي گيري رعايت شده است . مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .
8. 8-گـزارش هيـأت ‌مـديـره مـوضـوع مـاده 232 اصـلاحيـه قـانـون تجـارت ، دربـاره فعـاليـت و وضع عمـومي شرکت صنايع پتـروشيمي بين الملل قشـم ( سهامي خاص ) - در مرحلـه قبـل از بهره برداري ، که به منظـور تقديـم بـه مجمع عمومي عادي صاحبان سهـام تنظيم گرديده ، مـورد بررسي ايـن سازمان قرار گرفته است . بـا تـوجـه بـه رسيدگـي ‌هـاي انـجـام شـده ، نظـراين سازمان بـه موارد بـا اهميتي که حـاکـي از مغـايـرت اطلاعـات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت‌ مديره باشد ، جلب نشـده اسـت .
9. گزارش در مورد ساير مسئوليت‌هاي قانوني و مقرراتي حسابرس 9-در اجراي ماده 33 دستورالعمـل اجرايي مبارزه بـا پـولشـويي تـوسـط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مـزبـور و آييـن ‌نـامـه ‌هـا و دستـورالعمـل ‌هـاي اجـرايـي مـرتبـط ، در چـارچـوب چـک ‌ليست ‌هـاي ابلاغـي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، تـوسط اين سازمان مورد ارزيابي قرارگرفته است . در‌اين‌ خصوص ، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايـت قوانين و مقـررات يـاد شـده ، برخورد نکـرده اسـت .

11اردیبهشت1397
سازمان حسابرسي
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير گروه سازمان حسابرسي Amir Reza Rahbari Moghadam [Sign] 1397/03/22 19:58:23
مدير ارشد سازمان حسابرسي Seyedeh Masoumeh Mousavi Moaf [Sign] 1397/03/23 11:35:11
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي Ahmad Fazeli [Sign] 1397/03/23 19:12:58