مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت شير پاستوريزه پگاه فارس - نماد: غفارس
موضوع:اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت ماده 39 دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران ( عدم رعایت الزامات ماده 7 بند 3دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان فرابورس ایران اقدام به اعطای فرصت 3 ماهه به ناشر (تا تاریخ 1399/10/30)جهت رعایت موارد فوق نموده است.