مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت سرمايه گذاري صنعت نفت - نماد: ونفت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/04/25 درمحل  خيابان وليعصر، ابتداي بزرگراه هاشمي رفسنجاني (نيايش)، جنب پرديس سينمايي ملت، درب اورژانس بيمارستان شهيد رجايي، مرکز همايشهاي هتل قلب   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان10000 %
شرکت نفت سپاهان14340 %
شرکت پالايش نفت جي19390 %
شرکت توسعه نفت مرواريد پيشکسوتان پارس دارخوين20000 %
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون20000 %
شرکت توسعه نفت و گاز شايستگان اهداف20000 %
شرکت مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان20000 %
شرکت تلاش گستران آينده20000 %
شرکت سرمايه گذاري مشترک پيشرو20000000.12 %
ساير 28126930.17 %
سرمايه گذاري اهداف66108574740.07 %
جمع66591281340.36 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مسعود بهزادپور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي کريمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن علي حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  هادي خان محمدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت نفت سپاهان 155078اصلیهادي خان محمدي0072199113عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت پالايش نفت جي 217997اصلیمسعود جعفري اصطهباناتي2491643626رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت سوخت رساني وخدمات فرودگاهي اوج 161759اصلیمصطفي خاکي0383533678عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
گروه توسعه مالي مهر آيندگان120320اصلیمحمد مصطفوي0945285922نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري اهداف10102137951اصلیمهدي سنائي فرد0068672713عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۶۸۸,۰۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۲۴۵,۱۰۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۲۴۵,۱۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۱۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸۳۲,۶۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۵۲۰,۶۰۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۵۲۰,۶۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۷۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۹۴۳,۱۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۵۰
سرمایه
۱,۶۵۰,۰۰۰
داريا روش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارونحقوقیسهامی خاص14004678984اصلی
شرکت توسعه نفت و گاز شايستگان اهدافحقوقیسهامی خاص14006653660اصلی
شرکت تلاش گستران آيندهحقوقیسهامی خاص14005432069اصلی
شرکت مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگانحقوقیسهامی خاص14004772590اصلی
شرکت توسعه نفت مرواريد پيشکسوتان پارس دارخوينحقوقیسهامی خاص14006199001اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 16,000,000 20,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 4,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد: - تصويب معاملات موضوع ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت - اتخاذ تصميم در خصوص ميزان تخصيص و توزيع سود - حق حضور اعضاء کميته حسابرسي همانند حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره تعيين شد. - حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني براي حسابرسي منتهي به 1399/06/31 مبلغ 360 ميليون ريال و حسابرسي منتهي به 1399/12/29 مبلغ 900 ميليون ريال تعيين گرديد.