مشخصات
امضا کنندگان: [ Ali Mousa Reza [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بيمه ميهن - نماد: ميهن(بيمه ميهن)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1396/04/31 درمحل  تهران - خيابان شهيد خالد اسلامبولي - نبش خيابان بيست و هشتم - پلاک 90   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير401460 %
شرکت تعاوني مصرف کارکنان بنياد مسکن8304512210.34 %
خانم معصومه حاجي محمدي13523584516.84 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين14471371818.02 %
موسسه بنياد مسکن انقلاب اسلامي15999900019.93 %
شرکت سرمايه گذاري سپهر16058239220 %
جمع68361622385.14 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  هادي درفشي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ابوالحسن فلاحتي موحد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا سارنج  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نظر علي صلاحي نژاد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سامان محيط194856اصلیهادي درفشي3873253527نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي مهندسي کشاورزي
تعاوني مصرف کارکنان بنياد مسکن انقلاب اسلامي53527اصلیعلي موسي رضا0041984382عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد مديريت علوم اجتماعي
سرمايه گذاري سپهر96705اصلیعلي محمدخاني0068461755عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت مهندسي پروژه
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين151394اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
گروه مديريت صدر پارس41114495364اصلیاحمد درخشنده1229454152رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت علوم بانکي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۳۴۱,۳۵۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۷,۴۷۹
تعدیلات سنواتی
(۱۱,۰۴۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۶,۴۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴,۰۱۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۲,۴۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲۶۸,۹۳۴)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۶۸,۹۳۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۶۸,۹۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۴۲۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۸۰۲,۹۲۲
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فاطر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 10,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تصميم گيري در مورد ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.