icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
جهان روکش اسپادانا
سرمایه ثبت شده:
119,995
نماد:
وپسا1
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام جهان روکش اسپادانا

1. صورتهاي مالي شرکت جهان روکش اسپادانا (سهامي خاص) – قبل از بهره‌برداري شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفندماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا20 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استاندارد¬هاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استاندارد¬هاي حسابرسي است. استاندارد¬هاي مزبور ايجاب مي¬کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليات ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي شماره 11 صورتهاي مالي، براساس تاييديه واصله از بانک ملت شعبه چهارراه حکيم نظامي، جمعا مبلغ 8.047 ميليون ريال جرائم ديرکرد تسهيلات مالي در دفاتر منظور نشده است. لازم به توضيح است که مذاکرات جهت تسويه نقدي وام مزبور و حذف جرائم ديرکرد در جريان مي‌باشد و لذا تعيين تعديلات لازم در حال حاضر مقدور نمي‌باشد. درصورت اصلاح حسابها از اين بابت، تسهيلات مالي دريافتي و داراييهاي دردست تکميل با توجه به مبالغ توافق شده تعديل خواهد شد.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت جهان روکش اسپادانا (سهامي خاص)- قبل از بهره‌برداري در تاريخ 30 اسفندماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استاندار¬د¬هاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. بشرح يادداشت توضيحي شماره 1-9 صورتهاي مالي و همچنين طرح توجيهي فني، مالي و اقتصادي تهيه شده، زمان پيش‌بيني شده جهت اتمام احداث کارخانه توليد فوم xps و گرانول پلي‌اتيلن کراسينگ xlpe، 20 ماه پس از تاريخ شروع (بهار 91) تعيين تعيين گرديده است، ليکن تا تاريخ تهيه اين گزارش، ماشين‌آلات و تجهيزات مزبور خريداري و وارد کشور نشده است.

7. بشرح مندرج در يادداشت توضيحي شماره 19 صورتهاي مالي، طي سال مالي مورد گزارش، شرکت فاقد معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مي‌باشد.
8. مفاد مواد 90 و240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت ده درصد از سود هر سال و پرداخت آن حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي رعايت نشده است.
9. گزارش هيأت مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام ارائه گرديده، مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم تمهيدات لازم از جمله تعيين شخص و ايجاد واحد مبارزه با پولشويي، استقرار ساختارهاي متناسب در قانون فوق، ابلاغ دستورالعمل اجرايي به کارکنان و آموزش آنان، اين مؤسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد ننموده است.

11خرداد1396
موسسه حسابرسي امجد تراز
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه امجد تراز Asghar Behnia [Sign]8001411396/04/01 09:26:38
شريک موسسه امجد تراز Mohammad Hossein Vahedi [Sign] 1396/04/01 09:32:41
مدير موسسه امجد تراز Mohammad Hassan Vahedi [Sign] 1396/04/01 09:37:33