icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
توسعه تجارت دانا سپيدار
سرمایه ثبت شده:
100,000
نماد:
ودانا سپيدار
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
46430707
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/04/09 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1400/10/09
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۴۰۰/۰۴/۰۹
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۹/۱۰/۰۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۴۰۰/۰۴/۰۹
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۹/۱۰/۰۹
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۴۷ ۵۶۰ (۹۲) پرداختنی‌های تجاری ۱۴,۹۰۴ ۱۲,۷۷۸ ۱۷
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه‌مدت ۶۲۶,۹۳۳ ۵۵۹,۶۶۰ ۱۲ پرداختنی‌های غیرتجاری ۱۰۶,۲۸۰ ۴,۰۱۲ ۲,۵۴۹
دریافتنی‌‌های تجاری ۰ ۰ -- مالیات پرداختنی ۰ ۰ --
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۵۲۹ ۴۱۰ ۲۹ سود سهام پرداختنی ۳۱,۰۰۰ ۰ --
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۰ ۰ -- تسهیلات مالی ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- ذخایر ۰ ۰ --
جمع دارایی‌های جاری ۶۲۷,۵۰۹ ۵۶۰,۶۳۰ ۱۲ پیش‌دریافت‌های جاری ۰ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۰ ۰ -- جمع بدهی‌های جاری ۱۵۲,۱۸۴ ۱۶,۷۹۰ ۸۰۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۱۷,۱۵۰ ۱۷,۱۵۰ ۰ بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پرداختنی‌های بلندمدت ۰ ۱۰۲,۲۱۲ --
دارایی‌های نامشهود ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های ثابت مشهود ۱,۴۹۳ ۱,۸۸۷ (۲۱) تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۰ --
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ -- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۲۸۳ ۰ --
جمع دارایی‌های غیرجاری ۱۸,۶۴۳ ۱۹,۰۳۷ (۲) جمع بدهی‌های غیرجاری ۲۸۳ ۱۰۲,۲۱۲ (۱۰۰)
جمع بدهی‌ها ۱۵۲,۴۶۷ ۱۱۹,۰۰۲ ۲۸
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۳۸۳,۶۸۵ ۳۵۰,۶۶۵ ۹
جمع حقوق صاحبان سهام ۴۹۳,۶۸۵ ۴۶۰,۶۶۵ ۷
جمع دارایی‌ها ۶۴۶,۱۵۲ ۵۷۹,۶۶۷ ۱۱ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۶۴۶,۱۵۲ ۵۷۹,۶۶۷ ۱۱