مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح: اطلاعيه اصلاحيه مربوط به معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيات مديره ،دوره 12 ماهه منتهي به 1399/12/30 بدليل اصلاح و تغيير در اطلاعات يکي از اعضاي هيات مديره شرکت بيمه ميهن مي باشد .
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بيمه ميهن - نماد: ميهن(بيمه ميهن)

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/04/30  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/04/30 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
سامان محيطسامان محيط10102367447هادي درفشيهادي درفشي3873253526نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي مهندسي کشاورزي
سرمايه گذاري سپهرسرمايه گذاري سپهر10101407567علي محمدخانيعلي محمدخاني0068461755عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت مهندسي پروژه
سرمايه گذاري سيمان تأمينسرمايه گذاري سيمان تأمين10101942066اعظم هنردوستفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت مالي
سرمايه گذاري سفير اقتصادسرمايه گذاري سفير اقتصاد10103364074ابراهيم حميديابراهيم حميدي1531184049رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
بنياد مسکن انقلاب اسلاميبنياد مسکن انقلاب اسلامي10100171252عبداله رحيم لوي بنيسرضا مصطفوي4280796394عضو هیئت مدیرهموظفدکتري اقتصاد


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
رضا مصطفوي