مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه - نماد: سرچشمه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/05/27 درمحل  محل دفتر موسسه صندوق بازنشستگي مس، واقع در تهران، خيابان ولي عصر ، بالاتر از خيابان بهشتي ، کوچه پرديس پلاک 14   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير450000000.88 %
آتيه انديشان967910231.9 %
سرمايه گذاري راهيان سهام1992713393.91 %
موسسه صندوق بازنسشتگي شرکت ملي صنايع مس ايران264454117051.85 %
جمع298560353258.54 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدجواد شيخ  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ياور مير عباسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آرمان اسدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا محمدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت آتي انديشان مس242818اصلیعلي ارجمندي2992387967نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
صنايع و معادن کاني مس5188اصلیمحمد فاطميان4072188921عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
صندوق بازنشستگي مس242اصلیمحمد جواد شيخ0491299230رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت خدماتي اطلس مس1298اصلیمنصور سلطاني0035385121عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت خدمات بازرگاني صنايع و معادن غيرآهني10410344606اصلیحميدرضا سعيدي عزيز کندي0067034187عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۱۴۸,۱۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۸۸۴,۱۰۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۸۸۴,۱۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۷۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۶۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۸۴,۱۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۷۳۲,۲۳۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۵۷,۴۰۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۵۷۴,۸۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۶۷,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۷۰۷,۸۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۱۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۷۰
سرمایه
۵,۱۰۰,۰۰۰
آگاه نگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 22,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 4,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تصويب کمکهاي بلاعوض پرداختي و ساير مواردي که تصميم گيري در مورد آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.