مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت کشتيراني آريا - نماد: حاريا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/07/25  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/12/11 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
ملي نفتکش ايرانملي نفتکش ايران10100258391جعفر طلايي تبارعلي صادقيه2219665739نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس مديريت بازرگاني
حمل دريائي ايرانحمل دريائي ايران10100976112فاقد نمایندهفرهود صابري سرابي0011873922عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس حسابداري
مهرداد خواجه نوريمهرداد خواجه نوري0041566661فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس تاريخ
خدمات کشتيراني بار و بندر جنوبخدمات کشتيراني بار و بندر جنوب10101826385فاقد نمایندهسيدمحمدحسين ملائک0034916768رئیس هیئت مدیرهغیر موظفمهندسي مکانيک
فريدون بينش پورفريدون بينش پور1375516442فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس هنرهاي زيبا