icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
صندوق سرمايه گذاري بانک دي
سرمایه ثبت شده:
10,000
نماد:
دي سهام( صندوق سرمايه گذاري بانک دي )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
46430104
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1396/09/22 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/03/22
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل
به هیئت مدیره صندوق سرمايه گذاري بانک دي

1. 1-صورتهاي مالي صندوق سرمايه¬گذاري بانک دي (در سهام - اندازه بزرگ) شامل صورت خالص دارائيها به تاريخ 22 آذرماه 1396 و صورتهاي سودوزيان و گردش خالص دارائيها براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است. صورتهاي مالي يادشده طبق ضوابط دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارشدهي رويدادهاي مالي صندوق¬هاي سرمايه¬گذاري مشترک تدوين شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه شده است.

2. 2-مسئوليت تهيـه صورتهاي مالي ياد شـده طبق استانداردهاي حسابداري و دستورالعمل اجرائي ثبت و گزارش دهي رويدادهاي مالي صندوق¬هاي سرمايه گذاري مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، با مدير صنـدوق است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط مدير صندوق و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات و مقررات ناظر بر فعاليت صنـدوق¬هاي سرمايه¬گذاري مشترک، مفاد اساسنامه و اميدنامه صندوق را گزارش کند.

4. 4-ارزش کارشناسي سرمايه¬گذاري در سهام شرکتهاي کنتورسازي ايران و بانک صادرات ايران به ترتيب به مبالغ 5,591 و 4,428 ميليون ريال در جدول يادداشت 1-16 منعکس مي¬باشد. اگرچه مدير صند وق به استناد مفاد بند 1-2 دستورالعمل نحوه تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار در صندوق¬هاي سرمايه گذاري نسبت به اعمال 20 درصد تعديل کاهنده نسبت به قيمت پاياني در تابلو بورس اقدام نموده ولي از آنجائيکه تا تاريخ تهيه اين گزارش، نماد معاملاتي سهام¬هاي مزبور در بورس کماکان بسته بوده و شواهدي دال بر دستيابي صندوق به ارزش شناسايي شده در اختيار نبوده، تعيين ميزان تعديلات احتمالي موردنياز بر مبلغ سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري سهام اين شرکتها، براي اين مؤسسه امکان پذير نشده است.

5. 5- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند (4)، وضعيت مالي صنـدوق سرمايه¬گذاري بانک دي (در سهام - اندازه بزرگ) در تاريخ 22 آذرماه 1396 و عملکرد مالي و گردش خالص دارائيهاي آن را براي دوره شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري و دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش دهي رويدادهاي مالي صندوق¬هاي سرمايه¬گذاري مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

6. 6-توضيحات مربوط به وضعيت بدهيهاي احتمالي شرکت در يادداشت توضيحي 23 منعکس مي¬باشد. درارتباط با موارد مطرح شده، تعيين مبلغ قطعي بدهيهاي مورد اشاره منوط به خاتمه رسيدگي مقامات ذيربط و اعلام نظر نهايي ايشان خواهدبود. اضافه مي¬نمايد طبق مفاد بخشنامه شماره 12030021 سازمان بورس و اوراق بهادار، هرگونه خسارت ناشي از عدم رعايت موارد پيش¬بيني شده دررابطه با تنظيم دفاتر قانوني و ارائه اظهارنامه در موعد مقرر طبق قوانين و مقررات مربوطه برعهده مدير صندوق مي¬باشد.
7. 7-اقدامات و پيگيريهاي بعمل آمده درخصوص وصول يا بازيافت مطالبات سررسيدشده سود سهام شرکت¬هاي سرمايه¬پذير موضوع يادداشت توضيحي 7، جمعا به مبلغ حدود 2,752 ميليون ريال به نتيجه منجر نگرديده و به شرح يادداشت توضيحي 13، مبلغ 557 ميليون ريال از ذخيره هزينه¬هاي تأسيس تخصيص يافته در سالهاي قبل، هنوز مورد تسويه و تعيين تکليف قرار نگرفته است.

8. 8-موارد عدم رعايت مفاد اساسنامه و اميدنامه صندوق و همچنين اطلاعيه و بخشنامه¬هاي صادره توسط مديريت نظارت بر نهادهاي مالي (صندوق¬هاي سرمايه¬گذاري مشترک) سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير است: رديفمرجعموضوع عدم رعايت الزامات و مقررات ناظر بر فعاليت صندوقنمونه موارد عدم رعايت 1ماده 19 اساسنامه درج تاريخ بر روي فرم درخواست ابطال و ثبت در همان روز و قبل از ساعت 16 و عدم تکميل و يا استفاده از فرم ابطال براي سرمايه گذاران و نهايتا امکان کنترل واريز وجه ظرف مهلت 7 روز به حساب بانکي سرمايه گذاران خانمها اکرمي، فاضلي و آقايان زيدآبادي، محمدي و خليلي 2تبصره ماده 26 اساسنامهاطلاع رساني عدم رعايت حدنصاب دارايي¬هاي صندوق به متولي و حسابرس و الزام به رعايت حدنصاب¬هاي مزبور ظرف مهلت 10 روز عادي درصد تملک سهام شرکت نفت اصفهان مازاد بر حداکثر10 درصد از کل دارايي-هاي صندوق 3تبصره 2 ماده 35 اساسنامهتأخير در ارسال تغييرات اساسنامه و اميدنامه ظرف مدت يک هفته پس از برگزاري براي سازمان بورس و اوراق بهادار و انتشار تصميمات در تارنماي صندوق پس از ثبت نزد سبا مجامع صندوق در تاريخ¬هاي 30/7/1396 و 5/9/1396 4تبصره 4 ماده 57 اساسنامهتأخير در بارگذاري صورتهاي مالي حسابرسي شده سالانه در تارنماي صندوق سال مالي منتهي به 22/3/1396
8. 5بند 2-3 اميدنامه رعايت حدنصاب سهام و حق تقدم منتشره ازطرف يک ناشر پذيرفته شده در فرابورس حداکثر به ميزان 5 درصد از دارايي¬هاي صندوق شرکت پالايش نفت اصفهان به شرح بند (2) بالا 6کنترلي دريافت سود سهام نقدي ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب سود در مجمع و يا تاريخ¬هاي تعيين شده توسط شرکت سرمايه پذير. شرکت¬هاي پالايش نفت اصفهان، داروسازي اکسير و کيميدارو 7قسمت ب بند 1-5 دستورالعمل نحوه تعيين قيمت خريدوفروش اوراق بهادار در صندوق هاي سرمايه گذاري شناسايي و محاسبه ارزش ئتوريک حق تقدم سهام از تاريخ مجمع عمومي تا تاريخ بازشدن نماد حق تقدم در بازار ناشي از عدم ايجاد ساختار لازم در نرم افزار صندوق. عدم محاسبه ارزش 5/1 ميليون حق تقدم شرکت ليزينگ رايان سايپا 8بخشنامه 120100010تسويه حساب با کارگزاري بانک دي بابت معاملات سهام ظرف مهلت سه روز کاري پس از انجام معاملات در تاريخ¬هاي 23/5/1396 ، 29/5/1396 و 11/9/1396 9بند ج قسمت 2-2-2 دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش دهي رويه¬هاي مالي صندوق هاي سرمايه گذاري شرکت تسويه بدهي به سرمايه گذاران ناشي از صدور واحدهاي سرمايه گذاري ظرف مدت 2 روز. مربوط به سنوات قبل يادداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي دوره مورد گزارش
9. 9-محاسبات خالص ارزش روز دارائيها، قيمت صدور و قيمت ابطال واحدهاي سرمايه¬گذاري به صورت نمونه¬اي مورد رسيدگي قرار گرفته است. در اين خصوص به موارد عمده و اساسي در رابطه با عدم مراعات موارد مذکور برخورد نگرديده است.
10. 10-اصول و رويه¬هاي کنترلهاي داخلي صندوق جهت اجراي وظايف مندرج در اساسنامه و اميدنامه مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص به جز عدم تطبيق حساب فيمابين با کارگزاري آگاه(موضوع يادداشت توضيحي11) و همچنين موارد مندرج در بند 8 بالا، به موارد حائز اهميت ديگري در رابطه با عدم مراعات موارد مذکور برخورد نگرديده است.
11. 11-گزارش فعاليت مدير صندوق درباره وضعيت و عملکرد دوره شش ماهه منتهي به 22/9/1396 صندوق سرمايه¬گذاري بانک دي (در سهام - اندازه بزرگ) مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي¬که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج¬در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدير صندوق باشد، جلب نگرديده است.
12. 12-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفـاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغـي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد بااهميتي که قوانين و مقررات يادشده درمورد آنها مراعات نشده، عمدتا شامل عدم دسترسي متمرکز به اطلاعات ارباب رجوع، تعيين و معرفي شخص مسئول مبارزه با پولشويي به مراجع ذيصلاح وآموزش کارکنان بوده است.

12بهمن1396
موسسه حسابرسي بهمند
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بهمند Ahmadreza Sharifi Ghazvini [Sign]8715811396/11/24 17:55:21
شريک موسسه بهمند Ali Mashreghi Arani [Sign]8007351396/11/24 18:02:38
مدير موسسه بهمند Reza Atash [Sign] 1396/11/24 18:15:18