مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت پالايش نفت اصفهان - نماد: شپنا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1399/04/29  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/07/30 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايرانملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران10101335408مرتضي ابراهيميمرتضي ابراهيمي1199778591عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
سرمايه گذاري استان چهارمحال و بختياريسرمايه گذاري استان چهارمحال و بختياري10680056770مهدي صرامي فروشانيمهدي صرامي فروشاني1141703297عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
آواي پرديس سلامتآواي پرديس سلامت10320860716جليل رجب کرديمهديقلي مسعود1284554619عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
توسعه سرمايه رفاهتوسعه سرمايه رفاه10320548447فاقد نمایندهبهمن طاهريان مبارکه1971232459نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
پالايش نفت جي ارسپالايش نفت جي ارس10860192520مجيد اعظميمجيد اعظمي1287272045رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد