icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
ساختماني و عمراني عامري
سرمایه ثبت شده:
1,000
نماد:
وتجارت13
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره ساختماني و عمراني عامري

1. صورت وضعيت مالي شرکت ساختماني و عمراني عامري (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1399 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره‌ي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 24 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره‌ي صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 4 ، بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس" استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و درنتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌کند.

3. به شرح يادداشت هاي توضيحي شماره 2-1، 9 و 24 صورت هاي مالي، به استناد قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري مصوب 28/04/1358 شوراي انقلاب اسلامي، اراضي شرکت مورد بررسي توسط سازمان ملي زمين و مسکن خوزستان (زمين شهري سابق) موات اعلام شده و سند مالکيت آن‌ها به نام دولت صادر شده است. به لحاظ مراتب گفته شده در بالا، عمليات احداث شهرک مسکوني در زمين هاي مذکور توسط شرکت از آذرماه 1358 متوقف و در سال 1361 جهت اعاده مالکيت اراضي باقي مانده و وصول بهاي اراضي واگذار شده به اشخاص غير، عليه سازمان نامبرده اقامه دعوي گرديده و در نهايت رأي شماره 85/429 مورخ 15/05/1385 از سوي دادگاه تجديدنظر استان خوزستان به نفع شرکت صادر شده است. به موجب مستندات موجود، دستور قضايي مبني بر مشخص شدن آخرين وضعيت ثبتي و نقل و انتقالات اراضي مورد بحث و تصرفات آن به کارشناس ثبتي و نقشه برداري ابلاغ شده و پي گيري‌ها درخصوص عودت پلاک‌هاي باقي مانده، جهت مصالحه با اداره کل راه و شهرسازي استان خوزستان به عمل آمده و در اين راستا از کارشناس ساختمان جهت اجراي دستور قضايي دعوت و وکيل جديد انتخاب شده است، پي گيري احقاق حقوق شرکت در خصوص اراضي تصرفي توسط سازمان ياد شده، منتج به مشخص شدن آخرين وضعيت ثبتي و نقل و انتقالات اراضي مورد بحث بر اساس گزارش مورخ 20 آبان ماه 1398 کارشناس رسمي دادگستري منتخب طرفين گرديده و لذا پيش نويس تفاهم‌نامه با اداره کل راه و شهرسازي استان خوزستان تهيه و مقرر شده که اقدامات لازم جهت امضا و مبادله تفاهم‌نامه صورت پذيرد که مورد اخير تاکنون نهايي نشده است. علاوه بر مراتب گفته شده در بالا، زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي، بيش از سرمايه آن مي باشد. تمامي اين رويدادها نشان دهنده وجود ابهامي اساسي است که مي تواند نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد کند.
4. به موجب دادنامه مورخ 20/12/1397 شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اهواز، شرکت مورد رسيدگي در ارتباط با قرارداد مورخ 29/04/1355 منعقده با آقاي علي اکبر صالحين، موضوع واگذاري زمين به نامبرده، محکوم به پرداخت مبلغ 26.265 ميليون ريال وجه به ايشان گرديده است. به موجب تأييديه وکيل به دليل عدم ابلاغ دادنامه مورد بحث، دادخواست واخواهي شرکت در همان مرجع قضايي در دست رسيدگي است. با توجه به مراتب گفته شده، تعيين تعديلات احتمالي از اين بابت، منوط به صدور آراي قطعي مراجع ذي‌ربط مي باشد.

5. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به دليل اساسي بودن آثار احتمالي مورد ابهام بند 3، نتيجه گيري نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده، براي اين مؤسسه امکان پذير نيست.

6. صورت‌هاي مالي سال منتهي به 29 اسفندماه 1398 شرکت، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 26 فروردين ماه 1399 آن مؤسسه، نسبت به صورت هاي مالي مزبور، نظر"مشروط" اظهار شده است.

23مهر1399
موسسه حسابرسي دش و همکاران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه دش Saeid Rabiee [Sign]9017911399/08/11 09:53:48
مدير موسسه دش Seyed Hosein Arabzadeh [Sign]8005281399/08/11 09:58:53