تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خبرگان اهداف)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

دلایل اصلاح:در قسمت فرم ها تغييرات اساسنامه به شرح ذيل تصويب نگرديد به تغييرات اساسنامه به شرح ذيل تصويب گرديد تغيير داده شد.
باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1400/06/03 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 12:00 مورخ 1400/06/13 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی,حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق
حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
گروه توسعه مالی مهر آیندگان 32,000 76.19
کارگزاری خبرگان سهام 10,000 23.81
جمع42,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم سیروان امینی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم حسین سیل سپور (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مریم بستانیان (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فاطمه اردشیرنژاد (سایر) به عنوان منشی مجمع
ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق كارگزاري خبرگان سهام 10101553125
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي شاخص انديشان 10100573323
متولی صندوق حسابرسي فريوران راهبرد 10861873119
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق
تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب گردید :
مادهشماره بندتبصرهموضوعجزئیاتتوضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
30 3سایر موارد
  • --
سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت میکند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی موارد تغییر یافته به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد. تایید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یاد شده است.
مجمع به آقا/خانم سیروان امینی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.