مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29شرکت معدني دماوند - نماد: کدما

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-042 مورخ 1399/04/07، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1399/04/22 درمحل تقاطع بزرگراه چمران و خيابان وليعصر -هتل استقلال - سالن ياس 2   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 5490001.83 %
شرکت سرمايه گذاري افتخار سهام6530252.18 %
شرکت مهندسي کاوه پوشش بنا ساز10003003.33 %
شرکت سرمايه گذاري نوش مازندران 11000003.67 %
شرکت مالي و سرمايه گذاري سينا16957085.65 %
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس 1530000051 %
جمع2029803367.66 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي محمد بد نماينده گسترش صنايع معدني کاوه پارس  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  منيره مشهدي رمضانعلي نماينده بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي شهرياري نماينده شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد رضا ساراني  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
220,000 0 0 0 0 قطعی
250,000 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید.
لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.


تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب نشد

سایر موارد
توضیحات:
ضمنا انجام مرحله دوم افزايش سرمايه از 250.000 ميليون ريال تا سقف 500.000 ميليون ريال ظرف مدت 2 سال توسط هيئت مديره تصويب گرديد.