مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت ليزينگ رازي - نماد: ولراز(ولرازي)

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1399/04/31  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/04/31 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
محمود دانشبدي محمود دانشبدي 0045533407فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظف
يحيي دانشبدي يحيي دانشبدي 0045407673فاقد نمایندهفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهموظف
احمد رضا فراست احمد رضا فراست 0067529283فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظف
مهيار فرخياني مهيار فرخياني 0051156261فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظف
محمد هادي موقعي محمد هادي موقعي 2571624441فاقد نمایندهفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهغیر موظف


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
يحيي دانشبدي