icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
سرمايه گذاري تبار ثامن
سرمایه ثبت شده:
105,000
نماد:
وتبار
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
659946
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/02/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/08/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره سرمايه گذاري تبار ثامن

1. ترازنامه شرکت سرمايه گذاري تبار ثامن (سهامي عام) در تاريخ 31 ارديبهشت ماه 1397 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 25 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت ‌مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناء محدوديت¬هاي مندرج در بندهاي 4 و 5 زير، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان ‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. بررسي سرفصل دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري و پيش پرداخت ها مبين وجود مطالبات سنواتي از ساير اشخاص و وجوه پرداختي به آقاي حصيريان (موضوع خريد يک دستگاه موتور برق براي شرکت کشت و صنعت جوين) به ترتيب به مبالغ 303ر1 و 500ر6 ميليون ريال بوده، مضافا اينکه سرمايه گذاري در شرکت هاي فرعي رزمندگان خراسان (سهام شرکت بنام اشخاص حقيقي مي باشد) و گوني بافي خوشبافت سمنان به ترتيب به مبالغ 880ر5 و 794 ميليون ريال در دفاتر انعکاس يافته، ليکن شواهد کافي درخصوص امکان وصول و بازيافت کامل مطالبات و دارايي هاي ياد شده ارائه نشده است. با توجه به مراتب فوق، احتساب ذخيره لازم در حساب ها ضروري بوده، ليکن به دليل فقدان مدارک و مستندات کافي تعيين مبلغ دقيق آن در حال حاضر براي اين موسسه ميسر نمي باشد.
4. به رغم تعلق 98 و 40 درصد از سهام شرکت هاي رزمندگان خراسان و باربري گل کوثر به واحد مورد گزارش، شواهدي مبني بر حسابرسي شرکت هاي فوق الذکر ارائه نگرديده و نسبت به تلفيق صورت هاي مالي شرکت هاي يادشده با صورت هاي مالي واحد مورد گزارش نيز اقدام نشده است. بدليل فقدان مدارک و مستندات لازم، تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد فوق الذکر بر صورت هاي مالي واحد مورد گزارش براي اين موسسه امکان پذيرنمي باشد.
5. عليرغم وجود مراودات مالي فيمابين واحد مورد رسيدگي با شرکت رزمندگان خراسان و مغايرت حساب موجود از سنوات قبل با شرکت هاي کشت و صنعت جوين و کشاورزي برکت جوين، ليکن نسبت به تهيه صورت تطبيق حساب هاي فيمابين با شرکت هاي مزبور به منظور انجام بررسي هاي لازم و تعيين بهاي تسويه خالص ارزش دارايي هاي انتقالي از شرکت فرعي هتل کامليا به شرکت کشت و صنعت جوين (به تناسب سهم سرمايه گذاري واحد مورد گزارش در هتل مزبور) اقدام نشده است. همچنين به دليل ضعف سيستم اطلاعاتي امور سهام امکان انطباق کامل اطلاعات سيستم ياد شده با مبالغ مرتبط مندرج در سيستم مالي شرکت (مشتمل بر سود سهام پرداختني اشخاص) و تعيين تعديلات مورد لزوم بر حساب ها ميسر نشده است. بدليل عدم ارائه اطلاعات و مستندات مورد لزوم، تعيين آثار تعديلات احتمالي بر صورت هاي مالي مورد رسيدگي، در شرايط حاضر براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

6. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3 فوق و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بندهاي 4 و 5 فوق، ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

7. به شرح يادداشت توضيحي 1-8 صورت هاي مالي، دارايي هاي ثابت شرکت فاقد پوشش بيمه اي مناسب مي باشد. نتيجه گيري اين موسسه در خصوص مفاد اين بند تعديل نشده است.

8. مطالبات از شرکت کشت و صنعت جوين (سهامي عام) و اسناد سررسيد گذشته در پايان دوره مالي مورد گزارش به ترتيب به مبالغ 141ر115 و 607 ميليون ريال بوده که اقدام موثري در خصوص وصول مطالبات از اشخاص مزبور صورت نپذيرفته و شواهدي مبني بر تعيين تکليف تتمه واريزي سهامداران در سنوات قبل (به شرح يادداشت توضيحي 9 صورت هاي مالي) بدست نيامده است.
9. مفاد دستورالعمل افشاء اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل انضباطي ناشران و عرضه‌کنندگان اوراق بهادار نزد سازمان مذکور، در رابطه با موارد ذيل رعايت نشده است. ضمن آنکه شواهدي مبني بر عملي شدن مکاتبه شماره 121/304450 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمايه اي مبني بر تهيه اساسنامه جديد منطبق با فرمت نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار بدست نيامده است. مضافا اينکه در خصوص هرگونه معامله سهام نظر شرکت را به رعايت مفاد ماده 99 قانون برنامه پنج سال پنجم توسعه جلب مي نمايد. - مفاد بند 3 و 4 ماده 7 دستورالعمل درخصوص افشاي اطلاعات و صورتهاي مالي سه ماهه اول و صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده، در زمان مقرر - مفاد مواد 9 و 10 دستورالعمل درخصوص افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي و ثبت بموقع تصميمات مجمع عمومي در مرجع ثبت شرکتها و نيز افشاء بموقع صورتجلسه ثبت شده مجمع عمومي در مرجع ثبت شرکتها - مفاد ماده 12 دستورالعمل درخصوص افشاي جدول زمانبندي پرداخت سود سهام پيشنهادي در زمان مقرر - مفاد ماده 13 دستورالعمل و تبصره آن درخصوص افشاي بموقع برخي تغييرات با اهميت (از جمله تغيير در ترکيب اعضاء هيات مديره) - مفاد مواد 3 و 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده بترتيب درخصوص حسابرسي شرکتهاي فرعي توسط موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و تقسيم سود بين سهامداران ظرف مهلت مقرر قانوني.

31تیر1397
دايا رهيافت
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه دايا رهيافت Seyed khezrollah Valizadeh [Sign] 1397/05/02 17:20:45
شريک موسسه دايا رهيافت Hamid Khadem [Sign]9421941397/05/02 17:27:19
مدير موسسه دايا رهيافت Ahmad Hasani [Sign]8312441397/05/02 17:30:36