مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت شهد ايران - نماد: غشهد

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-98A-144 مورخ 1398/12/28 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/02/04 درمحل شرکت واقع در مشهد - کيلومتر 5/5 جاده مشهد - قوچان - روبروي خيابان آزادي 135 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد