مشخصات
امضا کنندگان: [ Karimagha Hashempour [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت معدني دماوند - نماد: کدما

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/03/31 درمحل  سالن اجتماعات شرکت سيمان تهران واقع در خيابان فردوسي خيابان شهيد تقوي(کوشک) کوچه شهيد انوشيرواني پلاک 5   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 125161715.13 %
شرکت مالي و سرمايه گذاري سينا454000015.13 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي 623838320.79 %
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس 1530000051 %
جمع2733000091.1 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  نصرت اله توکل  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مريم مسعودي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن عليخاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کريم آقا هاشم پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس272808اصلیمحمد رنج بر رحماني0081780745عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا211900اصلیامير محمد مشرف1740077008عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي1983اصلیسعيد کاظمي دينه رودي0082380503عضو هیئت مدیرهموظف ليسانس
شرکت فولاد شرق کاوه215422اصلیسيد محمود فاطمي عقدا4449350758رئیس هیئت مدیرهموظفدکترا
فن آوران ساميک45645156اصلیکريم آقا هاشم پور0050548700نایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰,۰۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۸,۰۵۵)
تعدیلات سنواتی
(۱,۳۹۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۹,۴۴۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۹,۴۴۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۷۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۳۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۳۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,500,000 7,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد که در صلاحيت مجمع باشد.