مشخصات
امضا کنندگان: [ Alireza Ebrahimpour [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت بيمه ملت - نماد: ملت(بيمه ملت)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1396/04/31 درمحل  تهران- خيابان شيخ بهايي جنوبي- خيابان ايرانشناسي- خيابان نهم- مرکز مطالعات بهره وري و منابع انساني   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
صندوق بازنشستگي کشوري413249991.45 %
شرکت واسپاري آتيه صبا555437371.95 %
سرمايه گذاري سپه1114849623.91 %
شرکت گروه انرژي مهستان1295420464.55 %
شرکت افق نيلي خليج فارس29965271010.51 %
کانون بازنشستگان کشوري به نمايندگي از بازنشستگان40250000014.12 %
گروه بهمن44553330515.63 %
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري47768267416.76 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين54404766219.09 %
جمع250731209587.98 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد نادر خمجاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجتبي کامل نيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اعظم هنر دوست  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن هاشمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري 1010115443اصلیعليرضا ابراهيم پور0051206250عضو هیئت مدیرهموظفدکتري مديريت و برنامه ريزي
شرکت سرمايه گذاري کيا مهستان269491اصلیحميد رضا منجي4323353251عضو هیئت مدیرهغیر موظف فوق ليسانس مديريت اجرايي
سرمايه گذاري انديشه محوران1046006412اصلیرضا کوثري0049566482عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري مديريت آموزش عالي
سرمايه گذاري صدر تامين1010192469اصلیبهروز خالق ويردي0037327984رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت اجرايي
توسعه کسب و کار سبا1010139032اصلیمهدي سامري0050702580نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت استراتژيک

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  0 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري کيا مهستانحقوقی269491اصلی
سرمايه گذاري انديشه محورانحقوقی1046006412اصلی
سرمايه گذاري صدر تامينحقوقی1010192469اصلی
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوريحقوقی14004810068اصلی
شرکت خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي کشوريحقوقی10103758765اصلی


سایر موارد:
ختم جلسه در ساعت 12 اعلام و مجمع به آقاي حسن هاشمي با حق توکيل به غير وکالت دادند تا نسبت به انجام امور ثبتي و امضاي ذيل دفاتر قانوني در اداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري اقدام نمايند.