مشخصات
تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده شرکت مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- کيش - نماد: گکيش

موضوع: تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده 
با عنایت به جزء "ب" ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (مصوب 1386/05/03هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) به استحضار می رساند پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده
مورخ
1395/07/28 مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ 32,000,000,000 ریال به مبلغ 43,200,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور جبران مخارج سرمايه اي انجام شده و اصلاح ساختار مالي ، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ 43,200,000,000 ریال به مبلغ 64,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور تامين منابع مالي مورد نياز جهت خريداري واحدهاي آپارتماني و ويلايي در جزيره کيش اقدام نماید.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب هیئت مدیره می‌باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
امضا کنندگان: [ Mohammad Salehi Yekta [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد