مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت حمل ونقل بين المللي خليج فارس - نماد: حفارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/03/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/04/19 درمحل  کيلومتر 17 جاده ساوه - ميدان نماز واقع در محل شرکت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران حقيقي17255690.07 %
شرکت تعاوني ايثارگري خدمات حمل و نقل گردشگري و اتومبيل کرايه شهر آرا130617590051.75 %
جمع130790146951.82 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين مصلح  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  پيمان اسراري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  پژمان حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابراهيم فربد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
عبدالکريم نعناکار2002455041اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد
پيمان اسراري1377325891اصلیعضو هیئت مدیرهموظفکارشناس ارشد
غلامحسين مصلح0048246476اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفديپلم
پژمان حسيني0067242456اصلیعضو هیئت مدیرهموظفکارشناس ارشد
مهدي عباسي اصل0386347522اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف کارشناس ارشد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
عبدالکريم نعناکارحقیقی2002455041اصلی
پيمان اسراريحقیقی1377325891اصلی
غلامحسين مصلححقیقی0048246476اصلی
علي اصغر حسينيحقیقی0073744298علی‌البدل
مسعود سيديحقیقی0041230183اصلی
شرکت رهپويان ساحل آبي حقوقیبا مسئولیت محدود14003674018اصلی