مشخصات
امضا کنندگان: [ Mohsen Zarei Far [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت کود شيميائي اوره لردگان - نماد: شلرد(لردگان)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز یکشنبه مورخ 1396/04/25 درمحل  دفتر شرکت واقع در شهرکرد - ابتداي بلوار کاشاني - نبش کوچه2- پلاک 2 - طبقه دوم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پتروشيمي ممسني10000 %
شرکت توسعه صنايع پايين دستي پتروايران 20000 %
شرکت پتروشيمي ايلام20000 %
شرکت شيميايي صدف عسلويه32000 %
شرکت پتروشيمي کازرون40000 %
شرکت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد45700180.09 %
شرکت مهندسي ناسيل 55606100.11 %
شرکت تهران پرشيا113409100.23 %
شرکت پرشيا تاييد فرايند151212220.3 %
شرکت مهندسي ترموون189015270.38 %
شرکت راديرا226818350.45 %
شرکت مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان303296670.61 %
شرکت مهندسي همپا2457849854.92 %
شرکت بانک صادرات ايران3087174356.17 %
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان393637748578.73 %
جمع459939789491.99 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد علي محصصي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احد شکري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  قاسم آقا بابايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين وطن خواه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان 396888اصلیرحمن ماريني1860923933رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
مدبران اقتصاد 385960اصلیعلي ايمان زاده خانشان2871843104عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت مهر آوران کوي نارون 370642اصلیفرزاد اصلاحي2291149636نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت پتروشيمي ممسني313443اصلیمحسن زارعي فر2297382316عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت توسعه صنايع پايين دستي پترو ايرانيان462850اصلیمهدي صمدي2750528771عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۶,۴۷۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۰,۹۲۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۰,۹۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸,۹۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۴۵۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۴۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۴۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵,۰۰۰,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حافظ گام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 8,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مورد ندارد.