مشخصات
امضا کنندگان: [ Majid Rezaei [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت توليد سموم علف کش - نماد: شسم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/04/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/04/30 درمحل  شهرک غرب - بلوار دريا-روبروي پارک دلاوران-پلاک 80 - سالن همايش هاي معلم   برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه و گسترش صنايع بسته بندي فلزي پارس (سهامي عام)105000.11 %
شرکت صنايع جوشکاب يزد473620.47 %
شرکت صنايع نماالترونيک پيام738550.74 %
شرکت توليدي و صنعتي کابل افشان1038371.04 %
محسن ربيع اف1210001.21 %
(شرکت گسترش صنايع پيام (سهامي عام3768753.77 %
مسعود کارگر ساماني4764474.76 %
ساير6246406.25 %
(شرکت مهندسي بازرگاني پيام قشم (سهامي خاص6944276.94 %
(شرکت سرمايه گذاري توسعه و گسترش پارس (سهامي خاص334112433.41 %
جمع587006758.7 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد رضا صفري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  کامبيز کوثري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد شمشکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کيوان رستم ميري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري توسعه و گسترش پارس (سهامي خاص)220029سهامی خاصاصلیاحمد شمشکي0453229956نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت بسته بندي پارس (سهامي عام)4124سهامی عاماصلیکامبيز کوثري0054344883عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت نورپلاست پيام (سهامي خاص)26689سهامی خاصاصلیمهدي شريفي0073020893رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت سرمايه گذاري تالار ايرانيان(سهامي خاص)297461سهامی خاصاصلیاکبر تشکري نيا0381152561عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت توسعه و گسترش صنايع بسته بندي فلزي پارس(سهامي عام)10085سهامی عاماصلیمجيد رضائي4322633714عضو هیئت مدیرهموظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
ارکان سيستم  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاه نگر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري توسعه و گسترش پارس (سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص220029اصلی
شرکت نورپلاست پيام (سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص26689اصلی
شرکت سرمايه گذاري تالار ايرانيان(سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص297461اصلی
شرکت توسعه و گسترش صنايع بسته بندي فلزي پارس(سهامي عام)حقوقیسهامی عام10085اصلی
گسترش صنايع پيامحقوقیسهامی عام8274اصلی