icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان
سرمایه ثبت شده:
1,110,300
نماد:
کرمان
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
701015
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/03/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 685628 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح:اصلاح درصد مالکيت شرکت صنايع روي کرمان در فرم صورت وضعيت شرکتهاي خارج از بورس کدال و پاسخ نامه اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتي و معدني
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شـرکت سرمايه¬گذاري توسعه و عمران استان کرمان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت¬هاي مالي به تاريخ 31 خرداد 1399، صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشـتهاي توضيحي 1 تا 43 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها،کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي گروه، صورتهاي مالي شرکت اصلي و واحدهاي تجاري فرعي و وابسته دربرگيرنده تاريخ گزارشگري يکسان نمي باشد. مضافا ، اطلاعات مالي شرکت فرعي ارگ آذين (با توجه به واگذاري آن در تاريخ 28 خرداد 1398) در اقلام مقايسه اي صورتهالي مالي تلفيقي منعکس نشده و صورتهاي مالي شرکت ارژنگ سازان ديلمان (واحد تجاري فرعي) به صورت حسابرسي نشده در صورت¬هاي مالي مورد گزارش لحاظ گرديده است. همچنين، اطلاعات مالي شرکتهاي نخل شيرين کرمان و گروه هتل¬هاي بين المللي ماهان (واحدهاي تجاري فرعي)، توسعه و تجهيز پلاسماي نوين، عمران و مسکن سازان کرمان و عمران سبزواران (واحدهاي تجاري وابسته) بر حسب مورد تلفيق نشده يا به روش ارزش ويژه انعکاس نيافته است. در رعايت استاندارهاي حسابداري، تعديلات مورد لزوم از بابت موارد ياد شده بر صورت¬هاي مالي تلفيقي گروه ضروري بوده، وليکن، تعيين آثار آن در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان¬پذير نمي باشد.
5. دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني هاي گروه و شرکت اصلي جمعا به مبلغ 126 ميليارد ريال (عمدتا طلب از شرکت گروه استراتوس پارس به مبلغ 63 ميليارد ريال، شرکت فريکو به مبلغ 18/6ميليارد ريال و شرکت ارگ آذين به مبلغ 21 ميليارد ريال - يادداشت توضيحي 16) اقلام انتقالي از سنوات مالي قبل بوده که اقدامات و پيگيري هاي انجام شده براي وصول مطالبات مذکور تاکنون به نتيجه نهايي نرسيده و از بابت اقلام مذکور جمعا مبلغ 11/8ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور شده است. با توجه به موارد فوق، هر چند احتساب ذخيره مازاد بر مبلغ مزبور و تعديل صورتهاي مالي مورد گزارش ضروري بوده، ليکن به دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات کافي، تعيين ميزان دقيق آن در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان پذير نگرديده است.
6. هزينه هاي توليد در شرکت صنايع روي کرمان (واحد تجاري فرعي) جمعا به مبلغ 92 ميليارد ريال در يادداشت توضيحي 1-6 گزارش شده که طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 37 ميليارد ريال از بهاي مذکور بدون در اختيار بودن مباني قابل قبول تحت عنوان موجودي خاک استخراج شده به سرفصل موجودي مواد و کالا (يادداشت توضيحي 19) منتقل گرديده است. در اين رابطه، در شرايط فقدان سيستم مدون شناسايي بهاي تمام شده و نبود مباني مشخص در خصوص چگونگي بهايابي استخراج و نحوه مستهلک کردن آن و نيز نبود معيار مناسب تخصيص هزينه ها بين مراکز توليدي و عمومي و اداري، هر چند اعمال تعديلاتي بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضروريست ليکن، به دليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي تعيين آثار آن در حال حاضر براي اين موسسه امکان پذير نگرديده است.
7. عطف به يادداشت توضيحي 2-2-15، در سال مالي مورد گزارش نسبت به تحصيل 40 درصد سهام شرکت کارتن البرز (از طريق شرکت در مزايده با قيمت پايه 47 ميليارد ريال) اقدام گرديده که طبق شرايط قرارداد، کل ارزش سهام مذکور به مبلغ 110/5ميليارد ريال تعيين شده که تاتاريخ اين گزارش جمعا مبلغ 89/5 ميليارد ريال از ثمن معامله پرداخت و الباقي مقرر بود در مورخ 17 شهريور 1399 همزمان با نقل و انتقال رسمي نيز صورت پذيرد. ليکن، تا تاريخ اين گزارش ضمن عدم تسويه کامل و عدم نقل و انتقال سهام مزبور، مستندات مربوط به مباني ارزيابي و ارزش¬گذاري بهاي ثمن معامله در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق، تعيين هرگونه آثار تعديلات احتمالي که در صورت دسترسي به آن اطلاعات بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، براي اين موسسه امکان پذير نگرديده است.
8. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت توليدي آرين ماهتاب گستر (واحد تجاري وابسته) – يادداشت توضيحي 14- با اعمال روش ارزش ويژه مبني بر مالکيت 22/2درصد سهام آن توسط شرکت اصلي در صورتهاي مالي مورد گزارش گروه منعکس گرديده که اهم موارد مستخرج از صورتهاي مالي حسابرسي شده آن، به قرار زير است: 1-8- تعديلات ناشي از فروش تضميني به شرکت توانير و شرکت مادر تخصصي نيروي برق حرارتي و اصلاحات مربوط به مانده بدهي سال قبل توانير جمعا به مبلغ 205 ميليارد ريال (سهم شرکت مورد گزارش به مبلغ 46 ميليارد ريال) به جاي انعکاس در اقلام مقايسه اي سال قبل، به عنوان درآمد عملياتي سال مالي مورد گزارش در حسابها منظور شده است . مضافا ، به موجب صورتجلسات في مابين شرکت توليد برق ماهتاب کهنوج و شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي، قرارداد فروش تضميني مربوطه در سال مالي مورد گزارش فسخ و متعاقب آن بابت زيان ناشي از فسخ مزبور مبلغ 149 ميليارد ريال (سهم شرکت مورد گزارش مبلغ 33 ميليارد ريال) مورد توافق طرفين قرار گرفته که آثار مربوطه در صورتهاي مالي مورد گزارش منظور نگرديده است. با توجه به مراتب فوق، در نتيجه تعديلات مورد لزوم ، سرمايه گذاري و سود خالص تلفيقي به ترتيب به مبالغ 33 ميليارد ريال و 79 ميليارد ريال کاهش و سود انباشته تلفيقي ابتداي سال مالي مورد گزارش به مبلغ 46 ميليارد ريال افزايش خواهند يافت. 2-8- صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکتهاي تيزباد نيرو، GMG، نگين البرز، مشاور و بهره برداري بهينه سازي نيرو و انرژي گستر جم در صورتهاي مالي تلفيقي مذکور منظور نشده و اطلاعات مالي شرکتهاي AMG، منجيل، سرمايه¬گذاري گازهاي فراساحل، بر مبناي صورتهاي مالي حسابرسي نشده در صورتهاي مالي تلفيقي شرکت توليدي آرين ماهتاب، لحاظ شده است. در شرايط حاضر، به دليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي آثار احتمالي ناشي از موارد مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نمي باشد. 3-8- وضعيت نتايج حاصل از صورتهاي مالي حسابرسي شده تلفيقي گروه و شرکت آرين ماهتاب گستر (واحد تجاري وابسته) علاوه بر موارد مندرج در بندهاي 1-8 و 2-8 بالا، به تفصيل در يادداشت توضيحي 4-1-14، منعکس گرديده است. در اين ارتباط، با توجه به محدوديت¬¬هاي موجود در اجراي روشهاي حسابرسي منعکس در يادداشت مزبور، به دليل عدم دسترسي به اطلاعات مستند و شواهد کافي و مناسب، اين موسسه نتوانسته است آثار تعديلات احتمالي موثر بر سرمايه گذاري بلندمدت (داراي مبلغ 10,200 ميليارد ريال مانده در پايان سال مالي مورد گزارش – يادداشت توضيحي 14)، سود خالص تلفيقي و سود انباشته تلفيقي واحد وابسته فوق را بر صورتهاي مالي مورد گزارش تعيين نمايد.

9. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 و 1-8 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 7 ، 2-8 و 3-8، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شـرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1399 و عملکرد مالي و جريان‫هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‫هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‫دهد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

10. به شرح يادداشت توضيحي 1-1-1-31، در سال مالي قبل طبق حکم اجرايي دادگاه عمومي، شرکت بابت ضمانت بدهي شرکت ابزار برشي ماهان، محکوم به پرداخت مبلغ11 ميليارد ريال اصل ضمانت و هزينه هاي مربوط به دادرسي گرديده و در اين رابطه ساختمان حافظ برج هزار کرمان (يادداشت توضيحي 1-1-12) به همراه سفته مربوطه (يادداشت توضيحي 41-2-3) بابت ضمانت ديون شرکت مزبور به عنوان وثيقه به دادگاه معرفي گرديده است.
11. به شرح يادداشت توضيحي 1-2-41، ضمانت شرکت آلومينيوم هزار بابت ظهر نويسي سفته هاي تضميني تسهيلات ماخوذه از بانکها توسط شرکت مذکور و همچنين تضمين تسهيلات دريافتي شرکت ارگ آذين از بانک اقتصادنوين مربوط به زمان قبل از فروش و واگذاري شرکتهاي مذکور بوده است که طبق مفاد قرارداد فروش، از تاريخ واگذاري سهام، مسئوليت تعهدات به عهده خريداران محول شده ليکن اوراق ضمانت تاکنون مسترد نگرديده است.
12. وضعيت ماليات عملکرد و حسابرسي بيمه اي گروه و شرکت اصلي به تفصيل در يادداشت¬هاي توضيحي 33 و 4-2-41 منعکس مي باشد. در اين رابطه، تعيين وضعيت قطعي و نهايي موارد مذکور در ارتباط با سال هاي مالي افشا شده، منوط به خاتمه رسيدگي و اعلام نظر نهايي مراجع ذيصلاح مي باشد.
13. توجه به مندرجات يادداشت توضيحي 20، در خصوص نقل و انتقال رسمي املاک و تعيين تکليف زمين ها وساختمان هاي فروش نرفته گروه و شرکت اصلي ضروري است. مضافا ، ساختمانهاي منعکس در يادداشت توضيحي فوق و همچنين موجودي مواد وکالاي منعکس در يادداشت توضيحي 1-19، فاقد پوشش بيمه¬اي در مقابل خطرات احتمالي مي باشد.
14. به شرح يادداشت توضيحي 2-23، به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 27 خرداد 1399 و با توجه به مجوز صادره از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمايه شرکت از مبلغ 600 ميليارد ريال به مبلغ 1,110 ميليارد ريال از محل سود انباشته و از طريق صدور سهام جديد افزايش يافته که مراتب در مورخ 8 مرداد 1399 نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسيده است. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي تأکيد بر مطلب خاص فوق، مشروط نگرديده است.

15. صورتهاي مالي سال منتهي به 31 خرداد 1398 گروه و شرکت اصلي توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 6 مهر 1398 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

16. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات " نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتي که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش مباني اظهارنظر مشروط در بالا توضيح داده شده، در تاريخ صورت وضعيت مالي، اين موسسه به اين نتيجه رسيده که ساير اطلاعات حاوي تحريف¬هاي بااهميت به شرح بندهاي 4 الي 6 و 1-8 مي باشد. همچنين، اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات مندرج در بندهاي 7 ، 2-8 و 3-8، نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسبي در خصوص بندهاي ياد شده بدست آورد، لذا اين موسسه نمي تواند نتيجه گيري کند که ساير اطلاعات در ارتباط با موضوعات ياد شده حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

17. با توجه به پاسخ تأييديه دريافتي از بانک دي (شعبه ولنجک)، صاحبان امضاي مجاز کماکان مديران قبلي شرکت اعلام شده و مبلغ 1/2ميليارد ريال موجودي نقد نزد آن بانک نيز به موجب حکم دادگاه مندرج در يادداشت توضيحي 3-2-41، مسدود مي باشد.
18. سهام شرکت ارگ آذين طي تفاهم نامه شماره 98/100/292مورخ 28 خرداد 1398 به دليل وجود زيان انباشته و بدهي هاي حال شده، بدون دريافت ما به ازا به شرکت پارس رايزن واگذار گرديده و نقل و انتقال رسمي سهام مذکور از طريق ارائه وکالتنامه رسمي تام الاختيار صورت گرفته که اقدامات انتقال رسمي آن تا تاريخ اين گزارش، منجر به نتيجه نهايي نشده است.
19. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانوني تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير مي باشد: 1-19- از ابتداي سال مالي مورد گزارش تا تاريخ 13 آبان 1398 از تعداد 5 عضو هيئت مديره، صرفا 3 عضو داراي سمت و تأييد صلاحيت سازمان بورس و اوراق بهادار بوده اند و طي برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده در تاريخ مذکور اعضاي هيئت مديره جديد انتخاب گرديد که فرآيند معرفي نمايندگان حقيقي و تأييد صلاحيت کليه اعضاي جديد هيئت مديره توسط سازمان بورس تا 23 فروردين 1398 ادامه داشته است. لذا، براين اساس ترکيب اعضا و تشکيل جلسات هيئت مديره طي سال مالي مورد گزارش کامل نبوده است. موارد مذکور با تأکيد بر لزوم رعايت مفاد مواد 31 تا 34 ، 37 و 38 اساسنامه و نيز مفاد ماده 122 اصلاحيه قانون تجارت، در اين گزارش درج گرديده است. 2-19- مفاد مواد 55، 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت، به ترتيب در خصوص ارائه صورتهاي مالي و گزارش درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت حداکثر سه ماه پس از انقضاي سال مالي به بازرس قانوني و برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه در موعد قانوني مقرر (حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي). 3-19- مفاده ماده 40 اساسنامه مبني بر درج نام غائبين و يا درج اعلام مخالفت اعضاي هيئت مديره با تصميمات مندرج در مصوبات هيئت مديره. 4-19- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، در رابطه با پرداخت سود مصوب سهامداران در مهلت قانوني مقرر (حداکثر 8 ماه پس از تصويب توسط مجمع عمومي صاحبان سهام). 5-19- اقدامات و پيگيري¬هاي انجام شده در رابطه با برخي از تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 13 آبان 1398، به شرح بندهاي 6، 8، 10 الي 13، 18، 19 و 24 اين گزارش، با توجه به ماهيت اين تکاليف، هنوز به نتيجه قطعي و نهايي مورد نظر مجمع عمومي مزبور، منجر نشده است. 6-19-صورتهاي مالي، گزارش تفسيري مديريت، گزارش فعاليت هيئت مديره و تأييديه مديران، توسط چهار عضو اعضاي هيئت مديره تأييد و امضا شده است.
20. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-40، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت (محدود به دريافتها و پرداختهاي نقدي في¬مابين) که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. با در نظر گرفتن روابط في¬مابين درون گروهي در شکل¬گيري اين معاملات، اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
21. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و با در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است
22. به شرح يادداشت توضيحي 43، تخصيص هر مبلغي بابت تقسيم سود، به تصميم و تصويب مجمع عمومي محترم صاحبان سهام موکول شده است. از آنجائيکه به شرح بندهاي 4 الي 6 و 1-8 اين گزارش، اعمال تعديلاتي در حسابهاي گروه و شرکت در رعايت استانداردهاي حسابداري ضروري دانسته شده، لذا توجه مجمع عمومي محترم صاحبان سهام را به مباني مندرج در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت جهت اتخاذ تصميم مناسب درخصوص تقسيم سود جلب مي¬نمايد.
23. بررسي هاي انجام شده حاکي از آن است که بيش از 78 درصد دارايي هاي شرکت بين المللي پارس تجارت منطقه آزاد چابهار(واحد تجاري فرعي) به سرمايه گذاري در شرکتهاي بورسي تخصيص يافته است. با توجه به دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار، چگونگي مشمول يا عدم مشمول بودن شرکت يادشده به عنوان نهاد مالي براي اين موسسه محرز نگرديده است.
24. موارد مربوط به عدم رعايت ضوابط و مقررات شرکتهاي مادر (هلدينگ)- سهامي عام تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکتهاي پذيرفته شده در بازار فرابورس ايران در طي سال مالي مورد گزارش علاوه بر موارد مندرج در بندهاي 1-19 الي 4-19 اين گزارش، به شرح زير است: 1-24- بند 1 ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهاد مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان درخصوص تخصيص 80 درصد دارايي¬هاي شرکت به سرمايه¬گذاري در اوراق بهادار. 2-24- رعايت ضوابط و دستورالعمل الزامات کفايت سرمايه در جهت محاسبه نسبت جاري تعديل شده و نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده شرکت براي سال مالي مورد گزارش و ارايه به حسابرس شرکت جهت رسيدگي واظهار نظر. 3-24- افشاي صورتهاي مالي سالانه شرکتهاي فرعي در مهلت مقرر (حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي شرکتهاي مذکور) و همچنين افشاي بموقع اطلاعات پرتفوي سرمايه گذاري ها توسط شرکتهاي فرعي در مقطع 6 ماهه و حداکثر 5 روز کاري پس از پايان دوره مزبور. 4-24- افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 13 آبان 1398 و مجمع عمومي فوق العاده مورخ 27 خرداد 1399 در مهلت مقرر قانوني، ثبت صورتجلسات مذکور حداکثر 10 روز پس از تاريخ مجمع نزد اداره ثبت شرکتها ، افشاي نسخه اي از صورتجلسات فوق حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت و افشاي فوري اطلاعات گروه الف در خصوص تحصيل 40 درصد از سهام شرکت سهامي عام کارتن البرز و تغيير بااهميت در عملکرد شرکت¬هاي تحت کنترل (فروش ساختمان امام جمعه در شرکت فرعي ساختماني برج هزار کرمان). 5-24- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي مبني بر تقسيم سود طبق برنامه اعلام شده و از طريق شرکت سپرده گزاري مرکزي اوراق بهادار. 6-24- مفاد مواد 5 و8 دستورالعمل پذيرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران در خصوص داشتن حداقل يک بازارگردان. 7-24- دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران در مورد مفاد تبصره 2 ماده 3 مبني بر مستندسازي ساز و کارهاي مناسب جهت دستيابي به اهداف حاکميت شرکتي، ماده 8 مبني بر تشکيل واحد حسابرسي داخلي، ماده 15 مبني بر تشکيل کميته انتصابات و ساير کميته هاي تخصصي از جمله کميته ريسک تحت نظر هيئت مديره، مفاد ماده 16 مبني بر استقرار فرآيند ارزيابي و اثربخشي هيئت مديره و مدير عامل و اعضاي هيئت مديره در شرکتهاي فرعي و وابسته و مستندسازي ارزيابي هاي فوق، مفاد ماده 19 مبني بر تصويب منشور هيئت مديره جهت تعيين وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي مديرعامل، رئيس و ساير اعضاي هيئت مديره، نحوه تنظيم دستور جلسات و نحوه تصميم گيري و تصويب موضوعات، مفاد ماده 21 مبني بر ايجاد دبيرخانه مستقل هيئت مديره و مفاد ماده 22 مبني بر منصوب نمودن دبير هيئت مديره به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و با تصويب هيئت مديره و انجام وظيفه زير نظر هيئت مديره، مفاد ماده 42 مبني بر افشاي رويه هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن به نحو مناسب در پايگاه اينترنتي و گزارش تفسيري مديريت، رعايت نشده است.
25. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت براي سال مالي مورد گزارش، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي هاي انجام شده و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترلهاي داخلي، به استثناي عدم تشکيل کميته حسابرسي، تهيه مکانيزم هايي براي کسب معقول از اثر بخشي حسابرسي داخلي و تکميل فرآيند کنترلهاي داخلي در سطح گروه و شرکت اصلي، به موردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
26. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‫نامه‫ها و دستورالعمل‫هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ‫ليست‫هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، موارد بااهميتي که قوانين و مقررات يادشده درمورد آنها رعايت نشده، عمدتا شامل، اقدامات عملي لازم مبني بر آموزش کارکنان، و اجراي کامل دستورالعمل ها و آيين نامه¬هاي اجرايي مربوط، بوده است. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

30مهر1399
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه سامان پندار Seyed Mahdi Mirhosseini [Sign] 1399/08/10 17:26:58
شريک موسسه سامان پندار Naser Iran Nezhad [Sign]8001011399/08/10 17:30:52
مدير موسسه سامان پندار Hamid Hosseinian [Sign]8614651399/08/10 17:40:53