icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
الياف زاينده رود
سرمایه ثبت شده:
100,000
نماد:
شپلي5
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/09/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام الياف زاينده رود

1. - صورتهاي مالي شرکت الياف زاينده رود (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 24 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. - مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. - مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطر ها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد داردکه‌شواهدحسابرسي کسب شده،براي‌اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي،کافي ومناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. - طبق توضيحات مندرج در يادداشت توضيحي 2-11 صورتهاي مالي، بابت ماليات عملکرد سال مالي منتهي به 30/09/1393، بموجب برگ تشخيص صادره توسط اداره امور مالياتي، مبلغ 778ر3 ميليون ريال از شرکت مطالبه شده که با توجه به اعتراض شرکت، ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. در صورت اصلاح حسابها، سود سال جاري و ماليات پرداختني هر يک به مبلغ مذکور به ترتيب کاهش و افزايش خواهد يافت.
5. - به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 1-10 صورتهاي مالي، طلب اداره امور مالياتي بابت اصل بدهي ماليات بر ارزش افزوده مبلغ 252ر8 ميليون ريال مي باشد، ليکن به دليل عدم وجود نقدينگي، بدهي فوق پرداخت نشده و از بابت جرايم موضوع ماده 23 قانون ماليات بر ارزش افزوده، ذخيره لازم در حسابها منظور نشده است. با توجه به موارد فوق و فقدان اطلاعات و مدارک کافي تعيين آثار تعديلات لازم از اين بابت براي اين موسسه مقدور نمي باشد.

6. - به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي4 و 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت الياف زاينده رود(سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. - بشرح مندرج در يادداشت توضيحي 3-1 صورتهاي مالي، بهره برداري از خط توليد شرکت از مهر ماه سال 1393تاکنون به صورت اجاره به شرکت پلي اکريل ايران (سهامدار عمده) واگذار و شرکت فاقد هر گونه فعاليت عملياتي ديگري مي باشد. توضيح اينکه شرايط ياد شده موجب تحقق بازده حقوق صاحبان سهام به مراتب کمتر از ديگر فرصت هاي سرمايه گذاري براي صاحبان سهام شده است. مضافا به لحاظ شرايط اقتصادي حاکم بر شرکت پلي اکريل ايران، در حال حاضر تامين نقدينگي لازم از محل درآمد اجاره ياد شده به منظور پرداخت بدهي هاي شرکت قابل تصور نمي باشد. نتيجه گيري اين موسسه از بابت مورد فوق الاشاره، تعديل نگرديده است.

8. - مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 45 اساسنامه شرکت، در خصوص تعيين حدود اختيارات مديرعامل و ارسال نسخه اي از آن به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت و آگهي در روزنامه رسمي رعايت نشده است.
9. - تا تاريخ اين گزارش، تکليف مقرر توسط مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 16/12/1393 صاحبان سهام در رابطه با اخذ سند مالکيت زمين محل کارخانه، اقدامات شرکت به نتيجه نهايي نرسيده است.
10. - تغييرات اعضاي هيأت مديره شرکت به بانک ها اعلام نشده است، لذا کماکان دارندگان امضاهاي مجاز حسابهاي بانکي شرکت اعضاي قبلي هيأت مديره مي باشند.
11. - معاملات مندرج در بند الف يادداشت توضيحي 23 صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور با توجه به ترکيب هيأت مديره، رعايت ماده فوق، مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري امکانپذير نمي باشد. توضيح اينکه معاملات مندرج در يادداشت مذکور، در چارچوب روابط فيمابين شرکتهاي گروه صورت گرفته و تصويب آن با مجمع عمومي عادي صاحبان سهام خواهد بود.
12. - گزارش هيأت مديره ،موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
13. - الزامات قانوني درخصوص پرداخت بموقع مالياتهاي تکليفي و ماليات بر ارزش افزوده رعايت نگرديده است.
14. - در اجراي ماده 33 دستورالعمل مبارزه باپولشويي توسط حسابرسان, رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي, توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت مفاد دستورالعمل اجرائي مذکور از جمله ماده 16 مبني بر تدوين رويه هاي قابل اتکا به منظور کشف عمليات و معاملات مشکوک، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.

08اسفند1395
موسسه حسابرسي متين خردمند
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه متين خردمند Saeid Ghasemi [Sign]8110591396/02/23 10:06:40
مدير موسسه متين خردمند Majid Rezazadeh [Sign]8003441396/02/23 10:10:00