مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس - نماد: وپسا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1399/04/31  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/05/04 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت عمران سرمايه آيريک خزر ( عمران خشت اميد)شرکت عمران سرمايه آيريک خزر ( عمران خشت اميد)459643حسام معتضديان قمي حسام معتضديان قمي 0063525968نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس اقتصاد
صنعت محور دانوش (با مسئوليت محدود)(شرکت ستاره سهيل احصاء(صنعت محور دانوش (با مسئوليت محدود)(شرکت ستاره سهيل احصاء(18056حسين ماهيار حسين ماهيار 1380691931رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس مهندسي
شرکت وزين سازان آريا سام شرکت وزين سازان آريا سام 483060محمدهادي کيهان زادهمحمدهادي کيهان زاده0081005113عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت مالي
سرمايه سازان دانوش منطقه آزادانزلي(شهاب سازه صنعت منطقه آزادانزلي)سرمايه سازان دانوش منطقه آزادانزلي(شهاب سازه صنعت منطقه آزادانزلي)2880مجيد احمدي محلي مجيد احمدي محلي 5829753723عضو هیئت مدیرهموظفليسانس حسابداري
امير ونکيامير ونکي0440199816فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظف


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
مجيد احمدي محلي