مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با سلام - به استحضار ميرساند اسامي هيأت مديره و مدير عامل مطابق صورت جلسه هيأت مديره اصلاح گرديد.
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران - نماد: ثاباد

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/04/20  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/06/18 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري صباتأمينسرمايه گذاري صباتأمين10101908370آقاي محسن گراميمحمدامين معتمدي0769761348عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت بازرگاني
مهدي منوچهريمهدي منوچهري0901013048فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي عمران
ايران سازهايران سازه10101233963حسين امينيحسين اميني6529662383رئیس هیئت مدیرهغیر موظف ليسانس اقتصاد
سرمايه گذاري سيمان تأمينسرمايه گذاري سيمان تأمين10101942066سعيد ريخته گرمشهدسعيد ريخته گرمشهد0930689607عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس مديريت شهري
سيمان شاهرودسيمان شاهرود10480015652محسن عباسي مهدي آبادمحسن عباسي مهدي آباد0937127086عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
سعيد ريخته گرمشهد