مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت لعابيران - نماد: شلعاب

موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-93A-030 مورخ 1393/03/18 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/06/23 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 160,000 میلیون ریال به‌مبلغ 600,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 440,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1399/07/08 لغایت تاریخ 1399/09/07  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
700845823114شهرکريم خان زند شيراز
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد