مشخصات
امضا کنندگان: [ Ebrahim Saeedi Far [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت اعتباري نور - نماد: ونور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/04/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز پنج شنبه مورخ 1395/04/31 درمحل  مرکز همايش هاي بين المللي رايزن واقع در تهران- نياوران-کاشانک-نرسيده به سه راه آجودانيه - شماره 210   برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران1595070005.32 %
جمع1595070005.32 % 
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به   و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .