مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت تابان نيرو سپاهان - نماد: تابا
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری سامانه جامع اطلاع رساني ناشران(کدال) مبنی بر . به استحضار می رساند درخواست افزايش سرمايه شرکت مورد پذيرش اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمايه اي قرار نگرفت و از دستور کار اين اداره خارج شد.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.