مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت گروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم - نماد: فنوال

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/04/21 درمحل  نمايشگاه دائمي آلکونام واقع در : خيابان حافظ -ابتداي پل حافظ - جنب خيابان ورشو - پلاک 497 - ساختمان بيمه ايران - طبقه همکف   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پرتوکالا پرديس533145337.86 %
شرکت مدبر تجارت آريا670000009.88 %
شرکت آلومينيوم تابنده اراک 10887680916.05 %
کارکنان وسايرين17803515426.25 %
جمع40722649660.03 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  هوشنگ گودرزي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد رضائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا حميدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمدرضا قنبري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت بالمين کامرز آ.گ3390اصلیمحمد رضائي0531256677عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد حقوق عمومي
شرکت آرين اينوستمنت هاوس قشم2414اصلیرضا حميدي0046293922رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد حقوق
شرکت سرمايه گذاري آرين قشم945اصلیمهرداد محمدي0520941926عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت نماد انديش آرين 393707اصلیحسنعلي رضايي مقدم2060537792عضو هیئت مدیرهموظفليسانس اقتصاد
شرکت برگ آرين 242369اصلیمحمدباقر برادر4721261829نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس شيمي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۳,۹۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۱,۰۷۱
تعدیلات سنواتی
(۵,۰۶۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۶,۰۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۰,۳۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۵,۶۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۹,۵۹۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۶۹۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۶,۸۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۳,۵۶۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۳,۳۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰
سرمایه
۶۷۸,۳۴۷
بهراد مشار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري آرين قشمحقوقیسهامی خاص945اصلی
شرکت پيشران سرمايه پرديسحقوقیبا مسئولیت محدود526564اصلی
شرکت آلومينيوم تابنده اراکحقوقیسهامی خاص3731اصلی
شرکت تابان پروفيل پرديسحقوقیسهامی خاص10378اصلی
شرکت هوشمند سرمايه پرديسحقوقیبا مسئولیت محدود526562اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 9,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 610,000,000 407,000,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ميباشد