icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
قند تربت حيدريه
سرمایه ثبت شده:
147,000
نماد:
قتربت
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
154257
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1397/04/31
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 477280 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح:مقدار توليد تفاله خشک و تفاله دونم سال 96 و مقدار تفاله آبدار به توليد تفاله دونم سال 97 اضافه نشده و مقدار آن کمتر از سال قبل بوده است.
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۰۴/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۰۴/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۲۴,۹۹۴ ۱۵,۰۴۴ ۶۶ پرداختنی‌های تجاری ۴۵,۹۲۸ ۴۱,۱۲۰ ۱۲
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه مدت ۴۸,۶۸۷ ۲۹,۸۲۰ ۶۳ پرداختنی‌های غیرتجاری ۵۷,۰۱۹ ۳۲,۵۲۲ ۷۵
دریافتنی‌‌های تجاری ۲۸۲,۹۲۷ ۱۴۲,۱۶۴ ۹۹ مالیات پرداختنی ۳۹,۴۷۴ ۱,۱۳۰ ۳,۳۹۳
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۱۲,۹۳۵ ۱۲,۷۴۵ ۱ سود سهام پرداختنی ۳۰,۹۱۶ ۱,۱۷۵ ۲,۵۳۱
موجودی مواد و کالا ۵۳,۲۲۸ ۴۸,۴۹۸ ۱۰ تسهیلات مالی ۱۹۳,۸۷۳ ۱۶۹,۱۸۲ ۱۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۱۶۶,۸۷۹ ۱۵۲,۹۰۶ ۹ ذخایر ۳۷,۷۸۸ ۴۲,۸۸۶ (۱۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های جاری ۱,۸۸۷ ۶۹۷ ۱۷۱
جمع دارایی‌های جاری ۵۸۹,۶۵۰ ۴۰۱,۱۷۷ ۴۷ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری جمع بدهی‌های جاری ۴۰۶,۸۸۵ ۲۸۸,۷۱۲ ۴۱
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۰ ۰ -- بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۲۴,۲۴۲ ۲۴,۲۴۲ ۰ پرداختنی‌های بلندمدت ۰ ۰ --
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۳,۱۵۷ ۳,۱۵۵ ۰ تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۰ --
دارایی‌های ثابت مشهود ۱۳۹,۶۹۵ ۱۱۸,۷۲۲ ۱۸ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۲۸,۹۶۸ ۲۲,۰۹۳ ۳۱
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ -- جمع بدهی‌های غیرجاری ۲۸,۹۶۸ ۲۲,۰۹۳ ۳۱
جمع دارایی‌های غیرجاری ۱۶۷,۰۹۴ ۱۴۶,۱۱۹ ۱۴ جمع بدهی‌ها ۴۳۵,۸۵۳ ۳۱۰,۸۰۵ ۴۰
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱۴۷,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۱۴,۷۰۰ ۱۲,۳۶۲ ۱۹
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۱۵۹,۱۹۱ ۷۷,۱۲۹ ۱۰۶
جمع حقوق صاحبان سهام ۳۲۰,۸۹۱ ۲۳۶,۴۹۱ ۳۶
جمع دارایی‌ها ۷۵۶,۷۴۴ ۵۴۷,۲۹۶ ۳۸ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۷۵۶,۷۴۴ ۵۴۷,۲۹۶ ۳۸